Kapsam Değerlendirme/Muafiyet İşlemleri

 • Başvuru işlemleri online olarak yapılmaktadır.
 • Tip Onay Muafiyet/Kapsam Değerlendirme İşlemleri Talimatı doğrultusunda yürütülmektedir.
 • Başvuru dosyası Araç Tip Onay Hizmetleri Müdürü tarafından ilgili İnceleme Elemanına havale edilir.
 • İnceleme Uzmanlarımız komisyona girecek dosyaların gerekli idari ve teknik dokümanlar bakımından ön kontrolünü gerçekleştirerek, komisyon değerlendirmesine sunmaktadır.
 • Tip Onay Muafiyet Değerlendirme İşlemleri ile ilgili ücretlendirme Ulaşım Sistemleri Merkezi Başkanlığı Hizmet Bedeli Tarifesinde belirtildiği üzere aşağıda açıklandığı şekilde yapılır:
 • Tip Onay Muafiyet (Kapsam Dışı) Değerlendirme Ücreti, başvurunun Muafiyet Değerlendirme Komitesince karara bağlanması durumunda, başvuru konusu her tip/model başına fatura ettirilir.
 • Marka, tip, ticari tanım, model, üretim/model yılı vb. tanımlamaları aynı olmakla birlikte, başvuru konusu araçların kendi içerisinde ayırt edici teknik özelliklerinde, kullanım amaçlarında, yapısal özellikleri gibi karakteristiklerinde farklılıklar bulunması ve değerlendirme yapılırken bu hususlara ait farklılıkların karara esas teşkil edebilecek nitelikte olması, ilave teknik doküman veya beyanların incelenerek değerlendirme yapılmasını gerektiği veya ilgili mevzuat ve Bakanlık talimatları çerçevesinde farklı maddeler kapsamında sonuç değerlendirmesi yapılması durumunda, Tip Onay Muafiyet (Kapsam Dışı) Değerlendirme Ücreti, araçların markası, tipi, ticari tanımı, modeli, üretim/model yılı vb. aynı olsa da incelemeye tabi tutulan her araç grubu için ayrı alınır.
 • Tip Onay Muafiyet (Kapsam Dışı) Değerlendirme Ücreti, başvuru aşamasında alınır.
 • İnceleme Elemanının, Ulaşım Sistemleri Merkezi Başkanlığı bünyesinde kurulmuş olan “Muafiyet Değerlendirme Komisyonu” na sunar.
 • Başvuru sahibi başvurusunu kontrol ederek başvurusu aşamalarından bilgi alabilmektedir.
 • Başvurunun Muafiyet Değerlendirme Komitesince karara bağlanması durumunda, eğer sonuç olumlu ise BELGENET başvurusu üzerine Fatura Bildirim Yazısı yüklenir. Olumsuz değerlendirme yapılması halinde olumsuzluk yazısı yüklenir ve başvuru işlemi sonlandırılır.
 • Başvuru sonlandırıldığında başvuru sahibine otomatik olarak başvurunun sonuçlandığına dair e-posta gönderilir.
 • Olumlu sonuçlanan işlemlerde, Başvuru sahibi bu aşamadan sonra TSE 360 sistemi üzerinden araçların bulunduğu Gümrük Müdürlüğü’ne ait hinterlant içeresinde yer alan TSE Temsilciliğine saha incelemesi için başvurmalıdır.
 • TSE Temsilciliği Araç Tip Onay Hizmetleri Müdürlüğümüzden Muafiyet Yazınızı talep edecek ve kendilerine iletilecektir.
 • Bu aşamadan sonra Muafiyet Yazınız ve Faturanız başvuru sahibine gönderilerek başvuru işlemi tamamlanacaktır.
 • Başvurunun iptali halinde iptal faturası ve iptal yazısı doğrudan başvuru sahibine gönderilecektir.
 • Başvurunun ilk aşamada mükerrer başvuru, başka bir birime yapılması gerekli hatalı başvuru vb. sebeplerle reddedilmesi halinde ise RED sebebi yazılacak herhangi bir yazı ve fatura düzenlenmeyecektir.
 • Başvuru detayları için BAŞVURU bölümünü mutlaka titizlikle inceleyip, şartları uygulayınız.

1- Başvurular  https://basvuruportal.tse.org.tr/ (BelgeNET) üzerinden yapılacaktır.

Tip Onayı Kapsam Değerlendirme (Muafiyet) Başvuru eğitim videosunu izlemek için tıklayınız.

2-BELGENET üzerinde, başvuru bilgileri girilip, Başvuru Formu oluşturulurken “Başvuru Sahibi” ve “Firmada İrtibat Kurulacak Kişi” bilgileri ile “Başvuru Sahibi Vekili” bilgileri karıştırılmamalıdır.

3-İmza yetkilisi yani e-imza sahibi firma sahibi, firma çalışanı ya da firma vekili vb. her kim ise ilgili alanda onun bilgileri bulunmalıdır.

4-BELGENET Sistemi üzerinde oluşturmuş olduğunuz BAŞVURU FORMUNUZU bilgisayarınıza kaydederek mutlaka hata olup olmadığını kontrol ediniz.

5-DOKÜMANLAR bölümünde yer alan “Tip Onay Kapsam Değerlendirme (Muafiyet) İşlemleri Araç Listesi Formu” doldurularak, başvuru ekinde sunulmalıdır.

6-Başvuru ekleri için ayrılmış bazı bölümler ile bu bölümlere yüklemeniz gerekli dosyalar ile adları, muafiyet değerlendirmesi için gerekli belgeler için istenilen şartların tamamen sağlanması şartıyla, sunuş açısından da genel kaide olmamak kaydıyla aşağıda belirtilmiştir:

Dekont: Muafiyet değerlendirme ücretinin ödendiğine dair dekont yada dekontlar bir dosya ve DEKONT adı altında sunulmalıdır.

Ticari Sicil Gazetesi: Güncel unvan ve adresinizi içeren Ticari Sicil gazetesi TSG adıyla başvuruda sunulmalıdır.

CE Uygunluk Belgesi: CE Sertifikaları, CE Test Raporları, İmalatçı CE Uygunluk Beyanı, Diğer Uygunluk Belgeleri ve diğer benzeri belgeler bu alanda CE_DEK, CE_SERT, CE_TR dosya adlarıyla sunulmalıdır. Adlandırmada Taşıyıcı araç ve Üst Yapı/Yapıların farkı gözetilmelidir. (Örnek: CE_ÜSTYAPI1_DEK adıyla 1. üst yapı imalatçısının CE uygunluk deklarasyonunu yani beyanını sunabilirsiniz.) Bir birime ait tüm sertifika test raporu ve imalatçı CE uygunluk beyanı CE_ÜSTYAPI2 şeklinde tek dosya adı altında sunulabilir.

Egzoz Emisyon Tip Onay Belgesi: Motora ait egzoz emisyon tip onay belgesi EMİSYON dosya adıyla sunulmalıdır. Birden fazla emisyon belgesi söz konusu ise EMİSYON1, EMİSYON2 vb. dosya adı kullanılabilir.

Aracın Tanıtım Kataloğu: Araç Teknik Özelliklerini içeren Araç Kataloğu, Broşürü, Kullanım Kılavuzu ile İmalatçı Beyanı, Teknik Bilgileri, Taşıyıcı Araç ile Şasi Etiketi Fotoğrafı, Taşıyıcı Araç Motor Etiketi Fotoğrafı, Üst Yapı Etiket Fotoğrafı, Üst Yapı da farklı bir Motor Varsa Üst Yapı Motor Etiket Fotoğrafı KATALOG_ adı sonrasında TAŞIYICI ve ÜST YAPI farkı gözeterek BROŞÜR, KILAVUZ, FOTO kısaltmalarıyla sunulmalıdır. (Örnek: KATALOG_ÜSTYAPI2_FOTO adıyla 2. üst yapının fotoğrafı, etiketi, varsa motor etiketi hepsi bir arada sunulmalıdır.)

Ekonomi Bakanlığı İzin Yazısı: Ekonomi Bakanlığının adı Ticaret Bakanlığı olarak değişmiş olup eski, kullanılmış, devrik araçlar için Tek Pencere Sistemi üzerinden düzenlediği araç bilgilerini içeren ithal izin yazısını, bu alanda İZİN YAZISI adıyla sunabilirsiniz.

Proforma Fatura: Araca ait Proforma faturalar veya faturalar 1 dosya ve PROFORMA, FATURA adı altında sunulmalıdır.

Araç Listesi: Dokümanlar bölümünde yer alan Araç Listesi Formu eksiksiz olarak doldurulmalı ve WORD ortamında LİSTE adıyla sunulmalıdır.

NOT: E-İmza ile başvuru yapıldığından ve Başvuru Formu Dilekçe ve Taahhütnameyi içerdiğinden başvuruda Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Taahhütname, Dilekçe gibi mükerrer belge sunmanıza gerek yoktur. Başvuruya istenmeyen belgeleri yüklemeyiniz. WMI Belgesi, Resmi Kurum Yazıları vb. diğer evrakı Aracın Tanıtım Kataloğu Başlığı Altında kısa, öz, uygun adlarla sunabilirsiniz.

7-İmalatçı (marka sahibi) CE Uygunluk beyanlarında, kullanılan test standartlarına atıf yapılmalıdır. Beyanda, test standartlarına atıf bulunmaması halinde, araca ait ilgili CE Uygunluk Sertifikaları, sunulmalıdır.

İmalatçı (marka sahibi) tarafından araç kataloğu için genel bilgilendirme amaçlı düzenlenmiş, İmalatçı CE Uygunluk Beyanı kabul edilmeyecektir.

İmalatçı beyanı, (Aracın tip onayı ve tip onay müracaatı olmadığını, Aracın tasarım amacını, Aracın kullanım fonksiyonlarını, İmal Tarihini belirten beyan yazısı) İmalatçı CE Uygunluk Beyanı ile birleştirilerek verilebilir.

8-Sadece Yarışlarda Kullanma Amaçlı Tasarlanmış Araçlar, kapsamında yapılan başvurularda, tüm araçların şasi numaralarına ait ilgili yarış federasyonu yazısı, sunulmalıdır.

9-E-Kaykay (E-Scooter, E-Kendinden dengeli araç vb.) Tip Onay Kapsam (Muafiyet) değerlendirme başvurularında, İmalatçı MD, EMC, LVD vb. CE Uygunluk Beyanı ile CE Uygunluk Sertifikaları vb. sunulmalıdır. (EN 17128:2020 Standardı söz konusu araçları ve ilgili oldukları tüm CE yönetmeliklerini kapsamaktadır.)

10-E-Bisiklet (PEDELEC) Muafiyet değerlendirme başvurularında, İmalatçı CE Uygunluk Beyanı yanı sıra araçlara ait model bilgisini içeren, EN 15194:2017 ve EN ISO 12100 standardına göre yapılmış, eksiksiz, uygunluk test raporu ve gerekiyorsa sertifikası sunulmalıdır.

11-Traktör İmalatçısının tasarım amacının dışına çıkarak, farklı bir imalatçının tasarım ve imalatıyla iş makinalarına dönüştürülen araçlar için yapılacak Tip Onay Kapsam (Muafiyet) Değerlendirme Başvurularında, dikkat edilecek hususlar DOKÜMANLAR bölümünde belirtilmiştir.

ULAŞIM SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI HİZMET BEDELİ TARİFESİ

Ek Bilgi: 1 tip, model için (bkz. BİLGİ Bölümü);

ARAÇ SAYISI DEĞERLENDİRME ÜCRETİ

(%20 KDV DAHİL)

001-99 ADET 9.803,39 TL
100–199 ADET 19.606,78 TL
200–299 ADET 29.410,17 TL
300–399 ADET 39.213,56 TL
N00–N99 ADET (N+1) x 9.803,39 TL

 

Mail adresi: tiponaydestek@tse.org.tr

Telefon numarası: 03125925000

Adres: 100. Yıl Bulv. No:99 OFİM 2-3. Kat  Ostim Yenimahalle/ANKARA

Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler