ÜRETİM GİRDİ MUAFİYETİ (ÜGM)

TSE ÜRETİM GİRDİ MUAFİYETİ ÖN İNCELEME RAPORU

Ticaret Bakanlığı tarafından 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı 4. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği” (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2024-9) ile “Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği” (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2024-25) kapsamında ithalat denetimine tabi ürünlerin, sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılanlarından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygun görülenleri için, anılan Tebliğlerin 6’ncı maddesinin ikinci fıkrası hükümleri çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından verilen üretim girdisi muafiyeti (ÜGM) yazılarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar yukarıda belirtilen genelgelerde düzenlenmiştir.

Anılan Genelgelerde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca görev ve yetki alanında yer alan ürünler için doğrudan başvuruların değerlendirmeye alınacağı, görev ve yetki alanında yer almayan nihai ürünlerde kullanılacak girdi ürünler için üretim girdisi muafiyeti başvurusunda bulunacak firmalar tarafından Türk Standartları Enstitüsünce (TSE) düzenlenen Üretim Girdi Muafiyeti Ön İnceleme Raporu ile başvuru yapabileceği hükme bağlanmıştır.

Bu sebeple; kuruluşların TSE’ne Üretim Girdi Muafiyeti Ön İnceleme Raporu başvurusu yapmadan önce, nihai ürünlerin Bakanlığın görev ve yetki alanında yer almayan nihai ürünler olduğunun kuruluşlarca Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinden teyit edilmesi önem arz etmektedir.

Bu kapsamda; kuruluşun üretim adresi baz alınarak Ankara merkezde Sektör Müdürlükleri, Bölgelerde ise Belgelendirme Müdürlüklerine yapılan başvuru sonrasında, üretim yeri incelemesi, kuruluşun muafiyet listesinde belirtilen ürünler ile kapasite raporunda yer alan ürünler karşılaştırılarak inceleme gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen inceleme ile başvuruya konu üretim tesisinde üretilen nihai ürünlere ait girdinin, nihai ürünün esas fonksiyonuna/kullanım amacına ilişkin bir bileşeni olduğu teyit edilir. Bu incelemede kuruluşun kapasite raporuna uygun üretim yapabildiği ve muafiyete konu girdilerin kapasite ile uyumluluğu tespit edilir.

Üretim yeri incelemesinde TSE Üretim Girdi Muafiyeti Ön İnceleme Tutanağı  doldurulur ve nihai ürün ve bileşenlere ait varsa sertifika/test raporu/uygunluk beyanı vb. belgelerin kontrolü gerçekleştirilerek inceleme sonucu uygun ise TSE Üretim Girdi Muafiyeti Ön İnceleme Raporu  hazırlanır.

Başvuru ile ilgili bilgiler TSE ÜRETİM GİRDİ MUAFİYETİ ÖN İNCELEME KILAVUZU ’nda yer almaktadır.

Başvuruda gerekli olan evraklar;

  • Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge, (Fotokopisi veya elektronik olarak taranmış kopyası sunulabilir.)
  • Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli), (Fotokopisi veya elektronik olarak taranmış kopyası sunulabilir.)
  • İlgili Ticaret ve Sanayi Odalarından alınan Kapasite raporu (Geçerlilik süresi içinde)
  • Avans dekontu, (Fotokopisi veya elektronik olarak taranmış kopyası sunulabilir.) (TSE’den belgeli kuruluşlardan istenmez)
  • Ürün ve muafiyete konu olan girdi listesi
  • Ürün ve bileşenlere ait yasal mevzuatın gerektirdiği gerekli belgeler (varsa CE, TSE, uygunluk beyanı vb.)

Ücretlendirme ile ilgili bilgiler TSE ÜRETİM GİRDİ MUAFİYETİ ÖN İNCELEME KILAVUZU ‘nda Madde 6’da yer almaktadır.

Birim Adı Telefonu
Belgelendirme Merkezi Başkanlığı 0312 – 416 64 81
0312 – 416 64 82
Ürün Belgelendirme Grup Başkanlığı 0312 – 416 65 10
0312 – 416 66 78
Elektroteknik Sektörü Müdürlüğü 0312 – 416 63 96/ 416 65 65/ 416 67 37/ 416 64 41/ 416 64 80
Kimya Sektörü Müdürlüğü 0312 – 416 66 88/ 416 65 67/ 416 65 70/ 416 65 03
Makine Sektörü Müdürlüğü 0312 – 416 66 25/ 416 67 73/ 416 67 33/ 416 63 83/ 416 66 49/ 416 64 31
Yapı Malzemeleri Sektörü Müdürlüğü 0312 – 416 63 79/ 416 65 04/ 416 62 90/ 416 64 94/ 416 65 64
Adana Belgelendirme Müdürlüğü 0322 – 458 19 40-41
Afyonkarahisar Belgelendirme Müdürlüğü 0272 – 215 14 15
Antalya Belgelendirme Müdürlüğü 0242 – 334 01 17-18
Bursa Belgelendirme Müdürlüğü 0224 – 243 80 00
Çorum Belgelendirme Müdürlüğü 0364 – 254 93 45
0364 – 254 95 66
Denizli Belgelendirme Müdürlüğü 0258 – 269 13 65
0258 – 269 13 66
Diyarbakır Belgelendirme Müdürlüğü 0412 – 228 92 66
Elâzığ Belgelendirme Müdürlüğü 0424 – 218 35 00
Erzurum Belgelendirme Müdürlüğü 0442 – 235 14 14

0442 – 235 35 50

Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü 0222 – 220 17 44
0222 – 322 80 00
Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü 0342 – 337 95 03
İstanbul Belgelendirme Müdürlüğü 0262– 723 12 79
0 262 723 12 73
İzmir Belgelendirme Müdürlüğü 0232- 376 24 25
Kastamonu Belgelendirme Müdürlüğü 0366 222 28 73
0366 222 28 74
Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü 0352 – 321 12 25
0352 – 321 11 06-07-08-09
Konya Belgelendirme Müdürlüğü 0322 – 239 04 80
Malatya Belgelendirme Müdürlüğü 0422 – 237 56 34
Nevşehir Belgelendirme Müdürlüğü 0384 – 214 07 87
Sakarya Belgelendirme Müdürlüğü 0264 -291 26 75
Samsun Belgelendirme Müdürlüğü 0362 – 266 40 20-21
Şanlıurfa Belgelendirme Müdürlüğü 0414 – 312 15 94
Trabzon Belgelendirme Müdürlüğü 0462 – 326 44 21
Van Belgelendirme Müdürlüğü 0432 – 215 18 18
Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler