Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik Kapsamın Doğrulama 

17.05.2014 tarihinde 29003 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında, yönetmelik kapsamına giren tesislerin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliği çerçevesinde faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını izlemesi ve raporlaması, Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği kapsamındaki bir doğrulayıcı kuruluşa emisyon raporlarını doğrulatma yükümlülüğü bulunmaktadır.

TSE, Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği kapsamında doğrulama faaliyeti gerçekleştirmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tebliğde belirtilen tüm kapsamlarda (Fosil Yakıtların Yanması, Petrol Rafinasyonu, Kok Üretimi ve Metal Sanayi, Birincil Alüminyum Üretimi, Mineral Sanayi, Kağıt ve Selüloz Üretimi, Kimya Sanayi, Asit ve Kaprolaktum Üretimi) Doğrulayıcı Kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.

25.10.2018 tarihinde TÜRKAK tarafından TS EN ISO 14065 ve TS EN ISO/IEC 17029 standartları kapsamında akredite edilmiştir.

Başvuru ve Doğrulama Süreci;

Aşağıda yer alan telefon ve mail adresinden bilgi alabilir, ekte yer alan teklif talep formunu doldurarak teklif alabilirsiniz.

1. Teklif Talep Formu ile teklif talebinin iletilmesi,

Yetki/Akreditasyon kapsamında yer almayan tesislerin başvuruları kabul edilmez.

İzleme planında bulunan, doğrulama adam*gün süresine etki eden parametreler teklif formu ile alınır.

2. Teklif verilmesi,

Tesisin karmaşıklığı ve mevzuattaki asgari adam*gün süreleri değerlendirilerek teklif verilir.

3. Sözleşme öncesi değerlendirme,

Teklifin tesis tarafından uygun bulunması durumunda mevcut başvuru hacmi ile birlikte risk, kaynak ve kapasite analizi yapılır. Risk analizi sonucu başvuru uygun bulunduğunda sözleşme imzalanması aşmasına geçilir.

4. Sözleşmenin imzalanması (İşletme, Entegre Çevre Bilgi Sistemi’nden doğrulama isteğini iletir ve ÇGD Müdürü tarafından aynı sistem üzerinden bu istek onaylanır.)

5. Stratejik Analiz (saha ve masabaşı incelemesi),

Stratejik analiz saha ziyaretinde izleme planında tanımlanan izleme sınırlarının (kaynaklar, kaynak akışları, emisyon noktaları, hesaplama faktörleri, prosedürler vs.) kontrolü, kaynak akışlarına ait veri akış süreçleri değerlendirmesi yapılır.

6. Doğrulama (saha ve masabaşı incelemesi),

Doğrulama saha ziyareti öncesinde temin edilen faaliyet verileri ve prosedürler üzerinden Risk Değerlendirme ve Numune Planı ile Örnekleme Planı hazırlanır.

Doğrulama sürecinde Bakanlık tarafından onaylanan emisyon raporunu oluşturan veriler (fatura/scada/sap/excel gibi ortamlardan), ölçüm sistemleri (teknik doküman ve kalibrasyon sertifikaları), belirsizlik değerlendirmeleri mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Tespit edilen bulgular (Mevzuata Aykırılık / Uygunsuzluk / Maddi Hatalı Bildirim) doğrulama sürecinde tesis tarafından tatmin edici doğrulama görüşü elde edilene kadar giderilmeye çalışılır.

İşletme uygunsuzluklara ilişkin düzeltmeleri en geç 15 Nisan tarihine kadar baş doğrulayıcıya bildirmelidir. Bu tarihten sonra iletilen düzeltmelere ilişkin dokümanlar baş doğrulayıcının iş yükü ve programına göre değerlendirilebilir.

Not: Analiz Gerektiren Kademe Uygulamaları

İzleme ve Raporlama Tebliği çerçevesinde bazı izleme yöntemlerinde veya üst kademe seviyelerinde hesaplama faktörlerini belirlemek için laboratuvar analizlerinin yapılması gerekmektedir.

Analize dayalı kademe veya yöntemlerin değerlendirilmesi Bakanlık tarafından yayınlanan “Analize Dayalı Kademe Uygulamalarına İlişkin Rehber” e göre yürütülür.

7. Doğrulama raporunun bağımsız gözden geçirmesi,

Doğrulama süreci ve raporu doğrulama ekibinden bağımsız bir baş doğrulayıcı tarafından değerlendirilir.

8. Doğrulama raporun onaylanarak Bakanlık Entegre Çevre Bilgi Sistemine yüklenmesi.

Bağımsız gözden geçirme sonucu olumlu tamamlanan doğrulama raporları kuruluş yetkilisi tarafından onaylanarak tesise iletilir.

9. Tesis tarafından doğrulama raporunun Bakanlık’a iletilmesi.

Doğrulama raporunun Bakanlık’a iletilmesi sorumluluğu tesise aittir.

10. Doğrulama Bildiriminden Sonra Ortaya Çıkan Gerçekler

Doğrulama raporunun olumsuz doğrulama görüşü ile sonuçlanması, işletmenin bu durumu Bakanlığa aktarması ve Bakanlığın işletmeyi haklı bulması durumunda, doğrulama raporunun revize edilmesi gerekliliği ortaya çıkarsa, ÇGDM söz konusu dosya için daha önceki doğrulama ekibinde yer almayan Baş doğrulayıcı, doğrulayıcı(lar) ve bağımsız tetkikçiden oluşan farklı bir doğrulama ekibi oluşturur. Bu ekip gerekli görülmesi halinde, doğrulama faaliyetini stratejik analiz de dahil olmak üzere masa başı incelemeleri ve saha ziyaretini de içerecek şekilde kısmen veya tamamen yeniden gerçekleştirebilir. Bu kapsamda tekrarlanan işlemler ile ilgili ücretlere yönelik “TSE-PR-009 İtiraz, Şikâyet ve Uyuşmazlık Değerlendirme Prosedürü” hükümleri uygulanır.

Doğrulama raporunun yorumlarla doğrulanmış ve tatmin edici olarak doğrularak Bakanlık Çevre Bilgi Sistemi üzerinden işletmeye sunulduktan sonra, tarafımızca ve/veya işletme tarafından doğrulama raporunda bir hata (maddi hatalı bildirim/ mevzuata aykırı durum/redaksiyonel hatalar/çıkar çatışması) tespit edilmesi durumunda uygun iletişim kanallarıyla işletmeden doğrulama raporunun Bakanlık Çevre Bilgi Sistemi üzerinden tarafımıza gönderilmesi istenir. Uygunsuzluğun niteliğine göre doğrulama raporu kuruluş yetkilisi tarafından ilgili baş doğrulayıcıya gönderilerek doğrulama raporundaki hatalar düzeltilir. İhtiyaç duyulması halinde yeniden doğrulama saha ziyareti gerçekleştirilebilir.

10.1 Tarafsızlığın Sağlanması

Tesis bazında tarafsızlığının sağlanması ile ilgili olarak; doğrulama ekibi üyelerinin görevlendirileceği tesisle, akreditasyon tebliğinde tarafsızlığa aykırı olarak tanımlanan bir iş ilişkisi, akrabalık, menfaat vb. herhangi bir unsur tespit edildiğinde TSE’ye bildirme sorumluluğu hizmet sözleşmesi ile tesise verilmiştir.

Saha ziyareti öncesi tesisden doğrulama ekibinin tarafsızlığı sağladığına ilişkin yazılı beyan alınmaktadır.

Her doğrulama yılı öncesinde doğrulama ekibinden sözleşme yapılan firmalarla tarafsızlığa aykırı herhangi bir ilişkileri olup olmadığına ilişkin yazılı beyan alınmaktadır.

11. Müşteri Memnuniyet ve Şikayetleri

Doğrulama süreci ile ilişkili itiraz ve şikayet işlemleri TSE-PR-009 İtiraz, Şikayet ve Uyuşmazlık Değerlendirme Prosedürüne göre gerçekleştirilmektedir.

Fiyat Teklifi almak için ekli formu doldurup aşağıdaki mail adresine gönderiniz.
Fiyat teklifleri mevzuatta tesis kategorilerine göre belirlenen asgari adam*gün süreleri ve hizmet prosedürümüzde belirlenen parametreler (tesisin karmaşıklığı) dikkate alınarak hazırlanır.
Önemli Notlar;

  • İşletmeler doğrulama sözleşmelerini, doğrulaması yapılacak sera gazı emisyon raporunun ait olduğu yılın 15 Kasım tarihine kadar imzalamak zorundadır.
  • Stratejik Analiz Saha Ziyaretlerinin sera gazı emisyon raporunun ait olduğu yıl içerisinde bitirilmesi zorunludur.

Mehmet ERGÜN (Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü)
Tel           : 0312 592 51 58
E-Posta : mergun@tse.org.tr
Adres    : 100.Yıl Bulvarı Cevat Dündar Caddesi 1236.Sk. No:1 Kat: 3 OSTİM Yenimahalle/ANKARA

Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler