ICAO CORSIA Doğrulama

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO-International Civil Aviation Organization), Uluslararası hava seyrüsefer prensipleri ve tekniklerini değiştiren ve uluslararası hava taşımacılığının planlanmasını ve gelişimini teşvik eden Birleşmiş Milletlere bağlı, havacılık alanında faaliyet gösteren bir organizasyondur.

“CORSIA Uluslararası Sivil Havacılık Otoritesi (ICAO) tarafından oluşturulmuş uluslararası havacılık için karbon denkleştirme ve azaltım programı olmakla beraber, CORSIA karbon nötral büyüme hedefini gerçekleştirmek için ICAO tarafından belirlenmiş tek enstrüman değildir.”

ICAO’nun havacılıktan kaynaklanan iklim etkilerini azaltmak için tanımladığı operasyonel iyileştirmeler veya sürdürülebilir havacılık yakıtları gibi diğer önlemleri tamamlayıcı bir enstrümandır.

2016 yılında düzenlenen 39. Konsey Toplantısında, 2020 yılından itibaren uluslararası havacılık faaliyetlerinden kaynaklanan CO2 emisyonlarını azaltmayı hedefleyen CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) programı kabul edilmiştir.

ICAO’ya üye devletler listesinde bulunan rotalar arasında uçuş gerçekleştiren uçak işleticileri bu rotalardan kaynaklı emisyonlarını izlemek, raporlamak ve doğrulatmak ile yükümlüdür. CORSIA Programı, gönüllü denkleştirme kapsamında katılım sağlayacaklarını beyan eden devletler arasındaki rotalardan kaynaklı emisyonların ise 2021 yılından itibaren denkleştirilmesi gereklidir.


Şekil
 – CORSIA Programı Uyum Dönemleri

Ülkemizde CORSIA programının yürütülmesinden sorumlu otorite olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) atanmış ve programın ülkemizde yürütülmesine düzenlemek amacıyla Uluslararası Havacılığa Yönelik Karbon Denkleştirme ve Azaltma Şeması Uygulama Talimatı (SHT-CORSIA) yayımlanmıştır.

Enstitümüz, “Havacılık/ICAO CORSIA şeması kapsamında uluslararası uçuşlardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının doğrulanması” kapsamında TS EN ISO 14065:2013 Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması standardı şartlarına uygun olarak TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. Akreditasyon kapsamımız TÜRKAK internet sitesi üzerinden ulaşılabilir (Akreditasyon Kapsamı Sayfa 3).

CORSIA Programı kapsamında gerçekleştirilecek doğrulama faaliyetlerinden, Enstitümüz adına, Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürlüğü atanmıştır. Doğrulama ile ilgili talepler aşağıda iletişim bilgileri verilmiş olan Müdürlüğümüze iletilebilir

Başvuru ve Doğrulama Süreci;

CORSIA programı kapsamında doğrulama süreci, Enstitümüz tarafından 15.01.43.PR.01 CORSIA DOĞRULAMA PROSEDÜRÜ şartlarına uygun olarak aşağıdaki şekilde yürütülür:

1. Teklif Talep Formu ile Uçak işleticisinin teklif talebini iletmesi,

Uçak işleticisi aşağıda bulunan 15.01.43.FR.014 CORSIA PROGRAMI TEKLİF/BAŞVURU FORMU ‘nun ilgili bölümlerini doldurarak doğrulama faaliyeti için teklif talebini Müdürlüğümüze e-posta yolu ile iletir.

Başvuru/Teklif Talep Formu

2. Teklif verilmesi,

Uçak işleticisinin Teklif Talep Formu ve ekinde beyan ettiği ilgili doküman ve kayıtlar değerlendirilerek gerçekleştirilecek doğrulama faaliyeti için (adam*gün) sayısı belirlenir ve teklif hazırlanır. Hazırlanan söz konusu teklif 15.01.43.FR.013 CORSIA PROGRAMI DOĞRULAMA TEKLİF FORMU aracılığıyla uçak işleticisine e-posta ile iletilir. Maliyet hesaplaması gerçekleştirilirken Muayene Gözetim Ücret Tarifesi dikkate alınır.

3. Sözleşme öncesi değerlendirme,

15.01.43.FR.013 CORSIA PROGRAMI DOĞRULAMA TEKLİF FORMU ile verilen teklifin uçak işleticisi tarafından uygun bulunması durumunda, söz konusu form uçak işleticisi tarafından onaylanarak Müdürlüğümüze iletilir. Mevcut kapasite ile başvuru hacmi değerlendirilerek risk, kaynak ve kapasite analizi yapılır. Risk analizi sonucu uçak işleticisinin başvurusu uygun bulunduğunda sözleşme imzalanması aşmasına geçilir.

4. Sözleşmenin imzalanması,

Müdürlüğümüz tarafından sunulan teklifin uçak işleticisi tarafından kabulü ve onayına müteakip gerçekleştirilen sözleşme öncesi değerlendirme sürecinin de olumlu sonlanması halinde, uçak işleticisine 2 nüsha halinde 15.01.43.FR.008 CORSIA Sözleşme Formu iletilir. Tarafların uygun bulması halinde karşılıklı onaylanarak kayıt altına alınır.

5. Stratejik Analiz,

Uçak işleticisi tarafından yürütülen faaliyetlerin ölçeği ve karmaşıklığını anlamak, görevlendirilecek doğrulama ekibinin sahip olması gereken yetkinliği ve sözleşmede belirtilen doğrulama süresinin uygunluğunu, uçak işleticisinin risk analizini/kontrol sistemini ve izleme planının uygunluğunu değerlendirmek amacıyla stratejik analiz gerçekleştirilir.

6. Doğrulama,

Doğrulama saha ziyareti öncesinde, Stratejik Analiz süreci çıktıları, uçak işleticisi tarafından sunulan faaliyet verileri ve kontrol sistemi ile ilgili prosedürler esas alınarak Risk Değerlendirme gerçekleştirilir ve elde edilen risk seviyelerine göre Numune Planı ile Örnekleme Planı hazırlanır.

Doğrulama sürecinde uçak işleticisi tarafından hazırlanan izleme planı, emisyon raporu, ölçüm sistemlerinin kalite güvencesi, dahili riskler ve kontrol riskleri ve kontrol faaliyetleri 15.01.43.PR.01 CORSIA DOĞRULAMA PROSEDÜRÜ ve ilişkili talimatlarda belirtilen şartlara uygun olarak doğrulama ekibi tarafından değerlendirilir.

Tespit edilen bulgular doğrulama sürecinde uçak işleticisi tarafından tatmin edici doğrulama görüşü elde edilene kadar giderilmeye çalışılır.

7. Taslak doğrulama raporunun bağımsız gözden geçirmesi,

Doğrulama süreci ve raporu doğrulama ekibinden bağımsız bir baş doğrulayıcı tarafından 15.01.43.PR.01 CORSIA DOĞRULAMA PROSEDÜRÜ şartlarına uygun olarak gözden geçirilir ve uygunluğu değerlendirilir.

8. Nihai Doğrulama Raporunun onaylanması ve ilişkili Emisyon Raporu ile birlikte SHGM ‘ye sunulması,

Bağımsız gözden geçirme süreci olumlu sonuçlanan taslak Doğrulama Raporu onaylanarak ilişkili Emisyon Raporu ile birlikte uçak işleticisine iletilir. Uçak işleticisinden yetki alınması şartıyla, ilgili onaylanmış Doğrulama Raporu ve ilişkili Emisyon Raporu’nun bir nüshası SHGM ‘ye sunulur.

9. Uçak İşleticisi tarafından Doğrulama Raporu’nun ilişkili Emisyon Raporu ile birlikte SHGM ‘ye sunulması,

Doğrulayıcı kuruluş haricinde, uçak işleticisi de Doğrulama Raporu ve ilişkili Emisyon Raporu’nun birer nüshasını ayrıca SHGM ‘ye sunmakla yükümlüdür.

10. Doğrulama Bildiriminden Sonra Ortaya Çıkan Hususlar,

Doğrulama Raporunun onaylanmasına müteakip doğrulama raporunun geçersiz veya hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde SHGM bu konuda ivedilikle bilgilendirilir ve söz konusu hatanın giderilebilmesi için SHGM ile beraber hareket edilir.

11 Tarafsızlığın Sağlanması,

Doğrulama faaliyetlerine ilişkin tarafsızlık ve bağımsızlığın korunmasına yönelik işlemler ve elde edilen tüm bilgilerin gizliliği TSE-PR-011 GİZLİLİK, TARAFSIZLIK VE OPERASYONEL RİSKLERİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜNE uygun olarak yönetilir.

Uçak işleticisi bazında tarafsızlığının sağlanması ile ilgili olarak; doğrulama ekibi üyelerinin görevlendirileceği uçak işleticisi ile tarafsızlığa aykırı olarak tanımlanan bir iş ilişkisi, akrabalık, menfaat vb. herhangi bir unsur tespit edildiğinde TSE’ye bildirme sorumluluğu hizmet sözleşmesi ile tesise verilmiştir. Saha ziyareti öncesi, uçak işleticisinden doğrulama ekibinin tarafsızlığının sağladığına ilişkin yazılı beyan alınmaktadır.

Her doğrulama yılı öncesinde doğrulama ekibinden sözleşme yapılan uçak işleticileri ile tarafsızlığa aykırı herhangi bir ilişkileri olup olmadığına ilişkin yazılı beyan alınmaktadır.

12. Müşteri Memnuniyet ve Şikâyetleri,

Doğrulama süreci ile ilişkili itiraz ve şikayet işlemleri TSE-PR-009 İtiraz, Şikayet ve Uyuşmazlık Değerlendirme Prosedürüne göre gerçekleştirilmektedir.

CORSIA programı kapsamında doğrulama süreci, Enstitümüz tarafından 15.01.43.PR.01 CORSIA DOĞRULAMA PROSEDÜRÜ şartlarına uygun olarak aşağıdaki şekilde yürütülür:

  1. Teklif Talep Formu ile Uçak işleticisinin teklif talebini iletmesi,

Uçak işleticisi aşağıda bulunan 15.01.43.FR.014 CORSIA PROGRAMI TEKLİF/BAŞVURU FORMU ‘nun ilgili bölümlerini doldurarak doğrulama faaliyeti için teklif talebini Müdürlüğümüze e-posta yolu ile iletir.

  1. Teklif verilmesi,

Uçak işleticisinin Teklif Talep Formu ve ekinde beyan ettiği ilgili doküman ve kayıtlar değerlendirilerek gerçekleştirilecek doğrulama faaliyeti için (adam*gün) sayısı belirlenir ve teklif hazırlanır. Hazırlanan söz konusu teklif 15.01.43.FR.013 CORSIA PROGRAMI DOĞRULAMA TEKLİF FORMU aracılığıyla uçak işleticisine e-posta ile iletilir. Maliyet hesaplaması gerçekleştirilirken Muayene Gözetim Ücret Tarifesi dikkate alınır.

 

Mehmet ERGÜN (Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü)
Tel          : 0312 592 51 58
E-Posta  : mergun@tse.org.trcevreselgozetim@tse.org.tr
Adres     : 100.Yıl Bulvarı Cevat Dündar Caddesi 1236.Sok No:1 Kat: 3 Ostim-Yenimahalle/ANKARA

Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler