TSE Mülkiyetinde Bulunan İzmir İlindeki Taşınmazların Satışı İşi

 

İHALE İLANI

Türk Standardları Enstitüsü’nden

“TSE Mülkiyetinde Bulunan İzmir İlindeki Taşınmazların Satışı İşi”

Mülkiyeti Enstitümüze ait olan “Barbaros Mah. Mithatpaşa Cad. No: 105 Karataş, Konak / İzmir” adresindeki 1 adet bina ve otoparkı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve TSE Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereğince Kapalı Teklif usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1- İhale Konusu İşin Niteliği: İzmir İli Konak İlçesi 1.Karataş Mah. 601 ada 8 ve 19 parsellerde bulunan Bina ve Otoparkı şeklindeki taşınmazların satışı işi (sekiz adet kat mülkiyeti ve bir adet arsa niteliğindeki tapuya sahip taşınmazlar tek seferde satılacaktır)

2- İhale Şartnamesi tse.org.tr/duyurular/ internet adresinde (sayfanın altındaki bağlantıda), TSE İzmir İthalat Müdürlüğü ve TSE Ankara Emlak İnşaat Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir ve temin edilebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını temin etmesi ya da alttaki bağlantıdan indirmesi, şartnamenin her sayfasını ve sonundaki taahhüdü imzalaması ve diğer evraklarla ihale saatine kadar komisyona sunması zorunludur. Doküman bedeli alınmayacaktır.

3- İhalenin:

a) Yapılacağı Adres: Türk Standardları Enstitüsü İzmir İthalat Müdürlüğü Barbaros Mah. Mithatpaşa Cad. No: 105 Karataş, Konak / İzmir

b) Tarih ve Saati: 23.05.2024 Perşembe günü saat:14.00

c) Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Türk Standardları Enstitüsü Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerince Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

d) Tahmini Bedeli: 46.840.000,00 TL (KDV, vergi ve harçlar hariç)

e) Geçici Teminat Miktarı (%3): 1.405.200,00 TL

4- İsteklilerde aranacak nitelikler ve istenecek belgeler:

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, (e-Devlet)

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (e-Devlet), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair makbuz veya 2886 Say. Kanun ve Yönetmeliğe TSE Taş. Yönetmeliğine uygun geçici teminat kabul edilecek belgenin ibrazı (Bedel, Vakıflar Bankası Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı Bağlı Şb. IBAN:TR 81 0001 5001 5800 8848 9291 17 hesabına yatırılacak, açıklamasına ise TSE İzmir Satış İhalesi Geçici Teminat Bedeli ibaresi eklenecektir.) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir.  Bu tarih, 31.12.2024 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. Üzerine ihale kalmayanlara geçici teminatları geri verilir.

d) Şartnamede belirtilen imzalı taahhütnameyi vermeleri,

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

f) Vekâleten temsil halinde, vekilin noter tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ve nüfus cüzdan sureti.

5- Tevdi edilen belgelerin asıl veya fotokopilerinin, noter onaylı ya da fotokopi verilmesi halinde asıllarının Enstitümüzce görüldüğüne dair kaşeli olmaları zorunludur.

6- Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf (İÇ ZARF) geçici teminat dekontu veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır (DIŞ ZARF) Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır ve mühürlenerek veya imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar, TSE İzmir İthalat Müdürlüğü Barbaros Mah. Mithatpaşa Cad. No: 105 Karataş, Konak / İzmir adresi evrak kayıt birimine teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7- Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi, KDV, damga, resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.

8- Enstitümüz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İletişim: TSE Ankara Emlak İnşaat Müdürlüğü Tel: 0312 416 66 51

e-posta: emlakinsmud@tse.org.tr Kep adresi: tse@hs01.kep.tr

 

Ek-1: İhale Şartnamesi

İlan olunur.

Yayınlama Tarihi : Nisan 18, 2024
Düzenlenme Tarihi : Nisan 19, 2024
Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler