TSE Mülkiyetinde Bulunan Eskişehir İlindeki Taşınmazın Satışı İşi

İHALE İLANI

Türk Standardları Enstitüsü’nden

“TSE Mülkiyetinde Bulunan Eskişehir İlindeki Taşınmazın Satışı İşi”

Mülkiyeti Enstitümüze ait olan “Hoşnudiye Mahallesi Nayman Sokak Selka Apartmanı 1/3 Eskişehir” adresindeki kat mülkiyeti şeklindeki taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve TSE Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereğince Açık Teklif usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1- İhale Konusu İşin Niteliği: “Hoşnudiye Mahallesi Nayman Sokak Selka Apartmanı 1/3 Tepebaşı/ Eskişehir” (Kanatlı AVM Karşısı) adresindeki kat mülkiyeti şeklindeki (içten birleştirilmiş iki adet iş yeri dairesi, kapalı alan toplamı 220 m²) taşınmazların satışı işi

2- İhale Şartnamesi https://www.tse.org.tr/duyurular/ internet adresinde, TSE Eskişehir Müdürlüğünde ve TSE Ankara Emlak İnşaat Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir ve temin edilebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını temin etmesi ya da alttaki bağlantıdan indirmesi, şartnamenin her sayfasını ve sonundaki taahhüdü imzalaması ve diğer evraklarla ihale saatine kadar komisyona sunması zorunludur. Doküman bedeli alınmayacaktır.

3- İhalenin:

a) Yapılacağı Adres: Türk Standardları Enstitüsü Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı / ESKİŞEHİR (Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Karşısı) Tel: 0222 220 17 44

b) Tarih ve Saati: 07.05.2024 Salı günü saat:10.30

c) Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Türk Standardları Enstitüsü Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerince Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

d) Tahmini Bedeli: 4.400.000,00 TL (KDV, vergi ve harçlar hariç)

e) Geçici Teminat Miktarı (%3): 132.000,00 TL

4- İsteklilerde aranacak nitelikler ve istenecek belgeler:

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, (e-Devlet)

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (e-Devlet), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair makbuz veya 2886 Say. Kanun ve Yönetmeliğe TSE Taş. Yönetmeliğine uygun geçici teminat kabul edilecek belgenin ibrazı (Bedel, Vakıflar Bankası Ankara Kalkınma Bakanlığı Bağlı Şb. IBAN:TR 81 0001 5001 5800 8848 9291 17 hesabına yatırılacak, açıklamasına ise TSE Eskişehir Satış İhalesi Geçici Teminat Bedeli ibaresi eklenecektir.) Üzerine ihale kalmayanlara geçici teminatları geri verilir.

d) Şartnamede belirtilen imzalı taahhütnameyi vermeleri,

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

f) Vekâleten temsil halinde, vekilin noter tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ve nüfus cüzdan sureti.

5- Tevdi edilen belgelerin asıl veya fotokopilerinin, noter onaylı ya da fotokopi verilmesi halinde asıllarının Enstitümüzce görüldüğüne dair kaşeli olmaları zorunludur.

6- İstenilen belgeleri içeren teklif zarfları, ihale saatine kadar Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü Evrak Kayıt bürosuna verilebilecektir. İhale saatine kadar ulaşmayan teklif zarfları değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- İhale en yüksek teklif üzerinden, pey artırımı şeklinde uygulanacaktır.

8- Enstitümüz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İletişim: TSE Ankara Emlak İnşaat Müdürlüğü Tel: 0312 416 66 51

e-posta: emlakinsmud@tse.org.tr Kep adresi: tse@hs01.kep.tr

İhale Şartnamesi bağlantısı: https://www.tse.org.tr/duyurular/

İlan olunur.


Ek-1: İhale Şartnamesi

Yayınlama Tarihi : Nisan 15, 2024
Düzenlenme Tarihi : Nisan 17, 2024
Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler