Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik

1.HAKKIMIZDA

Gelişmekte ve büyümekte olan sanayi ve tarım alanı kullanımı sonucu üzerinde yaşamakta olduğumuz toprak ve dolayısı ile bünyesinde ihtiva ettiği su kaynaklarının kirlenmesi söz konusu olmaktadır. Kirlenmenin söz konusu olduğu alanlarda yapılacak olan tespit çalışmaları ve bu çalışmalar sonucu alınacak önlemler ile muhtemel kirlilik durdurulabilmekte veya en aza indirilebilmektedir.

Bu kapsamda Enstitümüz; 8/6/2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olarak atanmıştır. Yeterlilik Belgemize dokümanlar alanından ulaşılabilir.

2.HİZMETLERİMİZ

Yeterliliğimiz kapsamında yapacağımız çalışmalarımız;

 • Saha Örnekleme ve Analiz Planını, Saha Durum ve Risk Değerlendirme Ön ve Nihai Raporları, Temizleme Faaliyet Planlama ve Değerlendirme Raporları ve Temizleme Faaliyeti Uygulama, İzleme ve Sonlandırma Raporlarının hazırlanması,
 • Sahada gerçekleştirilecek olan sondaj çalışmalarına refakat etmek ve gözlem kuyusu kurulumunu organize etmek,
 • Yönetmelikte belirtilen cihazlar ile toprak gazı ölçümlerini yapmak,
 • Yeraltı suyu ve toprak numunelerinin yetkili laboratuvar personelince alımını organize etmek,
 • Sahada yapılması gerekli testleri yapmak veya yapılmasını organize etmek (slug, iletkenlik, ph vb),
 • Jeolojik ve hidrojeolojik çalışmalar yapmak ve kayıt altına almak,
 • Kirlilik tespit çalışmaları yapmak,
 • Sahaya özel risk çalışmalarının yapılabilmesi için beşerî coğrafya kapsamında incelemeler yapmak,
 • Temizlenebilirlik test çalışmalarının tasarımı.

3.KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Toprak kirliliği çalışmalarının büyük bir bölümü zorunlu durumlar karşısında yapılmasına karşın gönüllülük esasına dayalı olarak da yapılabilmektedir.

 • Zorunlu durumlar; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ona bağlı birimlerin denetimleri sonrası, şikâyet, kaza, afet vb.
 • Gönüllük esaslı durumlar; Tesis/Saha mülkiyet değişiklikleri, Çevre odaklı yaklaşım vb.

4. TOPRAK ÇALIŞMASI SÜREÇLERİ

4.1. Başvuru süreci

TSE Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürlüğünün aşağıda yer alan ilgili iletişim kanallarından veya aşağıda yer alan teklif talep formunun doldurulması yollarıyla toprak çalışmalarınız için başvurunuzu yapabilir ve teklif talebinde bulunabilirsiniz.

Teklif Talep Formu

Mehmet ERGÜN (Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü)
Tel          : 0312 592 51 58
E-Posta  : mergun@tse.org.trcevreselgozetim@tse.org.tr
Adres     : 100.Yıl Bulvarı Cevat Dündar Caddesi 1236.Sok No:1 Kat: 3 Ostim-Yenimahalle/ANKARA

4.2. Teklif Verilmesi

Teklif talebinin alınmasının ardından, çalışma yapılacak alanda saha ziyareti gerçekleştirilmektedir. Saha ziyareti sonrası toplanan bilgiler çerçevesinde şüpheli alanların tespiti yapılmakta ve numune sayısı belirlenmektedir. Numune sayısına göre fiyatlandırma çalışması yapılmakta ve firmaya teklif iletilmektedir.

4.3. Sözleşme

Teklifin uygun bulunması durumunda taraflar arasında sözleşme imzalanmaktadır.  İmzalanan sözleşme firma veya TSE tarafından çalışma yapılacak alanın bulunduğu il de yer alan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim edilmektedir.

4.4. Saha Örnekleme ve Analiz Planı Süreci

Şüpheli sahada yapılacak örnekleme noktalarının tespiti amacıyla Saha Örnekleme ve Analiz Planı hazırlanmaktadır. Bu planın hazırlanması aşamasında saha ziyareti gerçekleştirilmekte ve şüpheli nokta-alıcı ortam tespitleri yapılmaktadır. Raporda kullanılacak olan saha hakkında genel bilgiler (iş akış şemaları-açıklamaları, ÇED raporları vb.) firmadan bu aşamada istenilmektedir.

Saha örnekleme ve analiz planı hazırlanması sonrası rapor Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyona sunulmaktadır. Komisyonca onaylanan plan çerçevesinde saha çalışmalarına başlanmaktadır.

4.5. Saha Çalışmaları

Onaylanan Saha Örnekleme ve Analiz Planı sonrası muhtemel kirli alanda saha çalışmalarına başlanmaktadır. Komisyonca kabul edilen örnekleme noktalarında sondaj ve numune alım işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Sondaj çalışmaları yetkili sondaj firmasınca, numune alımları ise yetkili laboratuvar personelince yapılmaktadır. Alımı tamamlanan numunelerin analizleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yeterlilik belgesine sahip laboratuvar tarafından gerçekleştirilmektedir.

4.6. Saha Durum ve Risk Değerlendirme Ön Raporu Süreci

Saha Örnekleme ve Analiz Planı süreci ve sonrasında yapılan saha çalışmaları sonucu bir bütün haline getirilen tüm bilgi ve verilerin (arazi kullanım amaçları, kirleticiler, kirletici özellikleri, ölçüm değerleri, kirletici taşınım yolları ve potansiyel alıcılar) kullanılması ile Saha Durum ve Risk Değerlendirme Ön Raporu hazırlanmaktadır.

Saha Durum ve Risk Değerlendirme Ön Raporunun hazırlanması sonrası ilgili rapor Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyona sunulmaktadır. Raporun komisyonca onaylanmasına istinaden nihai rapor çalışmalarına başlanmaktadır.

4.7.Saha Durum ve Risk Değerlendirme Nihai Raporu

Nihai Rapor sürecinde, bundan önce yapılan çalışmalardan faydalanılarak jenerik risk değerlendirmesi ve sahaya özgü risk çalışması yapılmaktadır.

Saha Durum ve Risk Değerlendirme Nihai Raporunun hazırlanması sonrası ilgili rapor Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyona sunulmaktadır. Komisyon tarafından incelenen Nihai Rapor sonrası şu kararlar alınabilmektedir:

 • Takip gerektirmeyen saha kararı; saha potansiyel saha listesine alınarak çalışmalar tamamlanacaktır.
 • Kirlenmiş saha kararı; temizleme süreci başlatılacaktır.
 • Ara müdahale kararı; temizleme süreci öncesi ön işlem yapılacaktır.

5.HİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Ek-2, Tablo 2’de yer alan faaliyetleri yürüten tüm firmalara hizmet verilebilmektedir.

 

Teklif Talep Formu
EK-2, Tablo 2
Yeterlilik Belgesi

Yayınlama Tarihi : Mart 29, 2023
Düzenlenme Tarihi : Temmuz 12, 2023
Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler