REHBERLİK VE DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

REHBERLİK VE DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI´NIN

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

Kurul, Enstitü Başkanı Adına Aşağıdaki Görevleri Yapar;

a) Enstitünün merkez ve taşra teşkilatıyla ortağı olduğu şirketlerin ve Enstitünün denetimi altındaki kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemlerini denetlemek, inceleme ve soruşturma yapmak, düzenlenen raporları izlemek.

b) Enstitünün tâbi olduğu mevzuattaki hükümlerin uygulanmasını; usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek.

c) Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak.

ç) Denetçiler tarafından düzenlenen raporların sonuçlarını değerlendirmek, raporlar hakkında istatistikî bilgiler ile birlikte uygulamadaki sorunlara ve yapılması gereken mevzuat değişikliklerine ilişkin öneriler sunmak.

d) Denetçiler tarafından yapılacak denetim, inceleme ve soruşturmalara ilişkin yöntem ve teknikler geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim, inceleme ve soruşturmaların etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak.

e) Enstitü hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini, verimlilik ve kalitesinin artırılmasını, Enstitünün mevzuat, plân, program ve projelere uygun olarak çalışmasını, aksaklıkların tespiti halinde yeni düzenlemeler yapılmasını sağlamak amacıyla inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli görüş ve önerileri hazırlayıp Başkana sunmak.

f) Başkan tarafından verilecek talimat doğrultusunda faaliyet alanı ile ilgili diğer işleri mevzuat dâhilinde yürütmek.

DENETÇİLERİN

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

1) Denetçiler, Başkanın talimat veya onayı üzerine Kurul Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar ve bu Yönetmelikte kendilerine verilmiş yetkileri, görevlendirildikleri her yerde Başkan adına kullanırlar. Başkan, sınırlarını ve konularını belirlemek suretiyle görevlendirme yetkisini Kurul Başkanına verebilir. Denetçilere, Başkan ve Kurul Başkanı dışında hiçbir kişi ve merci tarafından emir ve talimat verilemez.

2) Denetçiler Başkan adına aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptirler:

a) Merkez ve taşra teşkilatıyla ortağı olduğu şirketlerin ve Enstitünün denetimi altındaki kuruluşların çalışma, hesap ve işlemleri ile personelini denetlemek, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.

b) Enstitünün tabi olduğu mevzuattaki hükümlerin uygulanmasını, usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek.

c) Yürütülen inceleme veya soruşturmanın gerektirdiği hallerde, ilgili kişi, kurum veya kuruluşlardan her türlü bilgi, belge ve kayıtları istemek, bilgi toplamak.

ç) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince verilen görevleri yapmak.

d) Denetim, inceleme ve soruşturma görevlerinin gerektirdiği hallerde, Enstitünün merkez ve taşra birimlerindeki görevlilerin muhafazasına verilmiş olan aynî, nakdî, menkul ve gayrimenkul her türlü varlıklara ilişkin sayım yapmak, bunlara ait gizli veya gizli olmayan her türlü evrak, dosya, vesika ve elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamındaki verileri tetkik etmek veya almak, gerektiğinde tasdikli örnek veya fotokopilerini bırakmak suretiyle belgelerin asıllarını almak.

e) Mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan her türlü kayıt ve belgeleri işyerinde veya denetime elverişli gördüğü bir yerde denetlemek ve incelemek üzere istemek, bunlara ilişkin gerektiğinde tutanak düzenlemek.

f) Denetim, inceleme ve soruşturma çalışmaları neticesinde raporlar düzenleyerek Kurul Başkanına intikal ettirmek.

g) Görevleri sırasında soruşturma ve/veya inceleme ile ilgili olarak gerekli gördükleri kimselerin yazılı ifadelerine başvurmak.

ğ) Görevlerinin yürütülmesi sırasında öğrendikleri yolsuzlukları ve usulsüz uygulamaları incelemeye başlamak, durumu derhal Kurul Başkanına bildirerek gerekiyorsa soruşturma izni istemek, genel hükümlere göre kovuşturulacak suçları Cumhuriyet Savcılığına bildirmek.

h) Enstitü faaliyetleriyle ilgili olarak görevlendirildikleri konularda yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapmak; eğitim, komisyon, kurs, seminer ve toplantılara görevli veya gözlemci olarak katılmak; görevlendirildikleri konularda kurs, seminer ve eğitim vermek; diğer kamu kurum ve kuruluşlarında denetim ile ilgili konularda Başkanın izni ile uzman veya bilirkişi olarak görev yapmak.

ı) Mevzuatın uygulanmasından doğan yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak, alınması gereken tedbirleri ve düşüncelerini inceleme raporu veya yazıyla Kurul Başkanına intikal ettirmek.

i) Refakatlerine verilecek denetçi yardımcılarının meslekte yetiştirilmelerini sağlamak; liyakat, temsil, çalışma azmi ve başarıları hakkında düzenleyecekleri gizli yazıyı Kurul Başkanına intikal ettirmek.

j) Başkan veya Kurul Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

3) Denetçi yardımcılarının ikinci fıkrada yer alan yetkileri kullanabilmeleri ya da münferiden denetim, inceleme ve soruşturma yapabilmeleri, denetçi yardımcılığında iki yıllık yetişme süresinin sonunda kendilerine yetki verilmesiyle mümkündür.

 

REHBERLİK VE DENETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ´NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

a) Kurula ait evrak, rapor, dosya, demirbaş ve diğer belgelerin muhafazasını sağlamak.

b) Kırtasiye ve basılı evrakı ihtiyaca göre teminini, muhafazasını ve dağıtımını yapmak.

c) Kurula intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevk etmek.

ç) Yönetmelik, genelge ve talimatları denetçilere ulaştırmak.

d) Denetçilerden gelen raporları gerekli sayıda çoğaltmak, raporları ve diğer evrakı kaydetmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek.

e) Denetçilerin çalışma ve hakediş cetvellerinin tahakkuka ait işlemlerini yürütmek.

f) Kurulun çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak.

g) Kurul Başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak.

h) Müdürlüğün idaresinden, Kurul Başkanına karşı birinci derecede Müdür sorumludur. Müdür ve müdürlük personeli, rapor, yazışma ve dosyaları, Kurul Başkanının izni olmadan kimseye gösteremez, veremez ve görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

 

Eski Siteye Dön