İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

TAHAKKUK MÜDÜRLÜĞÜ:

1. Enstitümüzün; kadrolu, sözleşmeli ve kısmi süreli olarak görev yapan personelinin maaş, fazla çalışma vb. ödemeleri gerçekleştirmek.
2. SGK bildirimlerini yapmak.
3. Standard Hazırlama faaliyetlerini yürüten teknik komiteler ile diğer ihtisas dallarında faaliyet gösteren tüm komitelerin huzur hakkı ödemelerini gerçekleştirmek.

 

PLANLAMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ:

1. Dış İnceleme Elemanlarının bütün özlük işlemlerinin gerçekleştirmek. (Başvuru alınması, Havuzun oluşturulması, Sigorta giriş ve çıkış işlemleri, sözleşme takipleri, puantajlar, istatistiki ve mali raporlamalar)
2. Enstitü personelinin her türlü öğrenim, askerlik, özel sektör ve kamu hizmetlerinin değerlendirilmesi. (İntibak işlemleri)
3. Enstitü personelinin unvan değişikliği işlemlerini gerçekleştirmek.
4. Enstitü personelinin Emeklilik işlemelerini gerçekleştirmek.
5. Enstitü personelinin İstifa (çekilme ) işlemlerini gerçekleştirmek.
6. Enstitü personelinin Kıdem Tazminatı işlemlerini gerçekleştirmek.
7. Enstitü personelinin her ay Terfi işlemlerini gerçekleştirmek.
8. Enstitü personelinin Yabancı Dil tazminatı işlemlerini gerçekleştirmek.
9. Enstitü personelinin Askerlik işlemlerinin gerçekleştirmek.

 

İZIN VE SAĞLIK İŞLERI MÜDÜRLÜĞÜ:

1. Enstitü personelinin, izin, rapor, sağlık, evlenme, doğum, ölüm gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve mevzuat doğrultusunda ödenek yardımlarının takip etmek

2. Yurt dışına görevli giden personelin pasaport, vize, nota ve Bakanlık yazışmaları, alınan sağlık raporlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi yapılan ödeneklerin takibi ve ilgili yerlere bildirim işlemlerini gerçekleştirmek

3.  Elektronik giriş çıkışların takibi, Arşiv (personel özlük dosyası saklama süresi dolmamış genel evraklar vs.) hizmetleri,   Yüksek Lisans ve doktora çalışması yapan ile yabancı dil eğitimi alan personellerin gerekli izin ödeneklerinin karşılanması ve Tez İzleme Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek.


ATAMA, DİSİPLİN VE SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ:

1. Personel alımı, asalet tasdik işlemleri, tayin, unvanlı kadrolara atama, vekâleten atama, ücretsiz izin dönüşü atama,  askerlik dönüşü atama, seçim sonrası atama, geçici görevlendirmeler, kurum dışı görevlendirmeler ve sıralı vekâlet işlemlerini yerine getirmek.
2. Kadro defterinin tutulması ve maliye bakanlığının E-BUMKO web sayfasındaki programlarına her üç ayda bir izleyen ayın 20'sine kadar personel sayılarının ayrıntılı bir şekilde girilmesini sağlamak.
3. Birimimize havale edilen mahkeme kararları ile ilgili işlemler, soruşturma dosyaları ile ilgili işlemler, disiplin ve üst disiplin kurulları ile ilgili işlemler, soruşturma raporları doğrultusunda ilgili birimlerle yapılan yazışmalar, enstitümüz aleyhine açılan davalarda savunmaya esas olmak üzere hukuk müşavirliği tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin gönderilmesi ve mahkeme ve savcılık makamları tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin onaylı suretlerinin gönderilmesi işlemlerini yerine getirmek.
4. İlgili makama yazıları, yetki belgeleri ve iş talep başvurularına verilen cevapları hazırlamak.
5. Mal Beyannameleri ile ilgili işlemleri yürütmek.

Eski Siteye Dön