EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONEL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. Enstitünün imkanları dahilinde yeni personel belgelendirme konularını araştırmak, ilgili tarafların katkısı ile gerçekleştirilmesini sağlamak üzere gerekli hazırlıkları yapmak, uygulamak.

2. Enstitünün ana hizmet birimlerinin faaliyetlerine destek sağlamak, ulusal ve uluslar arası standartların hazırlanması ve revizyonuna görüş vermek ve çalışmalara katılmak amaçlarıyla personel belgelendirme konularında yurt içinde ve yurt dışında çeşitli toplantı, seminer, sempozyum, kongre gibi faaliyetleri (sektörel, standard bazlı, teknik ve benzeri) takip ve organize etmek.

3. Personel belgelendirme alanında yıllık planlı belgelendirme programlarını hazırlamak, ilgililerin onayını müteakip yayınlamak ve gerçekleştirilmesini sağlamak.

4. Personel belgelendirmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmak, personel belgelendirme hizmetini gerçekleştirmek.

5. Personel belgelendirme alanında yurt içi ve yurt dışı akreditasyon faaliyetlerini yürütmek.

6. Personel belgelendirme alanında ulusal ve uluslararası organizasyonlarla müdürlük faaliyetleri kapsamında iş ve işlemleri ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek, üyesi olunan EOQ vb organizasyonlarla üyelik aidatlarını, gerekli iş ve işlemleri organize etmek, bütçe planlamasını yapmak.

7. Enstitü içinden ve dışından gelecek personel belgelendirme taleplerini değerlendirerek gerçekleştirilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmak,

8. Yurt dışında faaliyet gösteren personel belgelendirme kuruluşlarına akreditasyon altyapı desteği hizmeti vermek üzere görüşmeler yapmak, protokol hazırlamak, talep halinde akreditasyon altyapı desteği hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

9. Personel belgelendirme alanında gerekli koordinasyon toplantılarını düzenlemek,

10. Personel belgelendirme programları için uygun yer temin etmek, programların başarılı ve verimli gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak; program organizasyonu için tahsis edilen mekân ve/veya tesislerin etkin ve verimli biçimde işletilmesi ve bunların programlar için sürekli olarak hazır olmasını sağlamak, personel belgelendirme materyallerini (notlar, yıllık programlar, kitapçıklar, sunumlar, kırtasiye malzemeleri, sınav kağıtları, tanıtım broşürleri ve benzeri) temin etmek ve güncel belgelendirme dokümanı arşivi oluşturmak.

11. Personel belgelendirme programlarına iştirak edenler adına katılımcı, başarı ve benzeri sertifikaları tanzim etmek; programa katılanların kayıtlarını düzenli olarak tutmak ve arşiv oluşturmak.

12. Personel belgelendirme programlarının kontrolü ve TÜRKAK ile Avrupa Kalite Teşkilatı'nın personel belgelendirme şemasında, belgelendirme yapılan ilgili standardlarda ve TS EN ISO/IEC 17024 Standardında yapılan değişiklikleri takip etmek, gerekli uyarlamaları yapmak, uygulama ile ilgili değişiklikler konusunda ilgili taraflara bilgi vermek, konu ile ilgili çalışma grubu ve teknik komite vb toplantılara iştirak etmek, görüş vermek.
13. Akreditasyon kuruluşunun değerlendirme şartlarında yaptığı değişiklikleri belgelendirme sistemine adapte etmek ve bu kapsamda ilgili taraflara bilgi vermek.

14. Personel belgelendirmesi için gerekli komisyonların/komitelerin teşkilini sağlamak, standardlara uygun dokümantasyon altyapısını (belgelendirme programı, prosedürler ve benzeri) oluşturmak ve yürürlüğünü sağlamak.

15. Enstitü mevzuatı çerçevesinde tevdi edilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Eski Siteye Dön