STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORGANİZASYON

Genel olarak bakıldığında daire başkanlığının fonksiyonel olarak yapılandığı görülmektedir.

Başkanlığımıza bağlı müdürlükler tarafından yürütülen faaliyetler aşağıda sunulmaktadır.

  1.  Stratejik Planlama ve Yönetim Müdürlüğü

Stratejik Planlama Çalışmalarının Koordinasyonu

Birim Faaliyet Raporu Hazırlık Çalışmalarının Koordinasyonu

Birim Faaliyet Raporlarını Konsolide Ederek Bu Doğrultuda İdare Faaliyet Raporunu Hazırlanması

Enstitü Faaliyetleri İle İlgili Bilgi ve Verileri Toplamak, Tasnif Etmek ve Talep Edilmesi Halinde Analiz Etmek ve Raporlamak

Enstitü Bünyesinde İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Sürdürülmesi Adına Yapılan Çalışmalar

180 Günlük Eylem Planı Bünyesinde Sürdürülen Faaliyetlerin Koordinasyonu

Kamu Hizmet Envanteri Programı Kapsamında Sürdürülen Faaliyetlerin Koordinasyonu

E-Devlet Entegrasyonu Projesi Kapsamında Sürdürülen Faaliyetlerin Koordinasyonu

TUİK Resmi İstatistik Programı Kapsamında TUİK ile İşbirliği Faaliyetleri

TSE Başkanı, Üst Yönetim ve Diğer Kamu Kurumları Tarafından Verilen Diğer Görevlerin Gerçekleştirilmesini Sağlamak

 

  1. Bütçe ve Performans Müdürlüğü

Performans Programı Hazırlık Çalışmaları

Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlık Çalışmaları

Performans Programının İzlenmesi Adına Yapılan Çalışmalar

Mali Analiz Çalışmaları

Enstitü Bütçesinin Hazırlanması

Ayrıntılı Harcama veya Finansman Programının Hazırlanması

Bütçe İşlemlerini Gerçekleştirmek ve Kayıtlarını Tutmak

Ödenek Gönderme Belgesi Düzenlemek

Gelirlerin Tahakkuku ile Gelir ve Alacakların Takip İşlemlerini Yürütmek

Yatırım Programı Hazırlıklarının Koordinasyonunu Sağlamak,

Uygulama Sonuçlarını İzlemek ve Yıllık Yatırım Değerlendirme Raporunu Hazırlamak

Bütçe Uygulama Sonuçlarını Raporlamak; Sorunları Önleyici ve Etkililiği Artırıcı Tedbirler Üretmek

Mali Kanunlarla İlgili Diğer Mevzuatın Uygulanması Konusunda Üst Yöneticiye ve Harcama Yetkililerine Gerekli Bilgileri Sağlamak

Enstitünün Mali İş ve İşlemlerini Diğer İdareler Nezdinde Yürütmek ve Sonuçlandırmak

Enstitünün Gelir ve Alacaklarının Tahsilini Gerçekleştirmek

Gider ve Borçların Ödenmesi İş ve İşlemlerini Gerçekleştirmek

Mali Konularda Daire Başkanı ve Üst Yönetim Tarafından Verilen Diğer Görevleri Yapmak

 

  1. Muhasebe ve Kesin Hesap Müdürlüğü

Mal Yönetim Dönemine İlişkin İcmal Cetvellerini Hazırlamak

Enstitü Kesin Hesabını Hazırlamak

Mali İşlemleri Muhasebeleştirmek

Taşınır Kaydının Tutulması İşlemleri

Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarını Tutmak

Mali İstatistikleri Hazırlamak

Mali İşlemleri Raporlamak

Kamu Mali Yönetimiyle İlgili Mevcut Mevzuatı Gözden Geçirmek, Uygulanmasında Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Yapılacak Çalışmalara Katılmak

4.Taşınır Mal Yönetimi Müdürlüğü

Harcama Birimlerinin taşınır işlemlerinin yönlendirilmesi

Harcama Birimlerinin taşınır hesaplarının konsolide edilmesi

Taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetvelinin üst yönetici adına hazırlanması

Taşınır mal yönetmeliğinin uygulanmasında, bilgisayar program ve sistemlerinin mevzuata uygun olarak kayıt ve işlemlerin yapılması

Taşınır Mal Yönetmeliği uygulamalarında görülen aksaklık ve sorunları giderici önlemlerin alınması ve yetkisi dışında olanlar için gerekli önerilerde bulunulması

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerinin yapacakları çalışmaların eksiksiz ve aksatmadan yürütülmesi için gereken önlemlerin alınması, birimler arası koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması

Eski Siteye Dön