STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORGANİZASYON

Genel olarak bakıldığında daire başkanlığının fonksiyonel olarak yapılandığı görülmektedir.

Müdürlüklerin bu fonksiyonlar altında yürüttüğü işlere bakıldığında ise belirtilen fonksiyonel yapılanmanın müdürlükler bünyesinde sürdürüldüğü söylenebilir.

1. Stratejik Planlama ve Yönetim Müdürlüğü
Müdürlük insan kaynağı 1 müdür ve 2 personelden teşekkül olup, aşağıda verilen hizmetleri yerine getirmektedir.
Stratejik Planlama Fonksiyonu
 -Enstitü'nün görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
 -Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Enstitü'nün orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
 -Enstitü'nün görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
 -Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.
 -Enstitü'nün misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
 -Enstitü'nün üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.
 -Enstitü'nün stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, Enstitü'nün stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim, danışmanlık ve destek hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
 -Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Enstitü'nün faaliyet raporunu hazırlamak.
 -Enstitü faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.
Kurumsal Performans Yönetimi Fonksiyonu
 -Enstitü'nün görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 -Enstitü'nün yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
 -Enstitü'nün ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.
 -Enstitü performans programının hazırlanması ile ilgili koordinasyonu çalışmalarını  yürütmek.
Yönetim Bilgi Sistemi Fonksiyonu
 -Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.
 -Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
 -İstatistiki kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak

2. Bütçe ve Performans Müdürlüğü
Müdürlük insan kaynağı 1 müdür ve 11 personelden teşekkül olup, aşağıda verilen hizmetleri yerine getirmektedir.
Bütçe ve Performans Fonksiyonu
 -İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Enstitü bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve Enstitü faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 -Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 -Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
 -Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek.
Performans Fonksiyonu
 -Performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 -Enstitü'nün yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
 -Enstitü faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
Tahakkuk  Fonksiyonu
 -İlgili mevzuatı çerçevesinde Enstitü gelirlerini tahakkuk ettirmek,
 -Enstitünün çalıştığı bankalardaki  gelir hesaplarında birikmiş olan tutarların günlük duruma göre eft- virman işlemlerini yaparak repo' ya bağlamak; Vadeli hesapları vade gününde değerlendirmek
 -Ödeme emirlerini göndermek
Tahsilat Fonksiyonu
 -Gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek

3- Gebze Mali İşler Müdürlüğü
Müdürlük insan kaynağı 1 müdür ve 10 personelden teşekkül olup, aşağıda verilen hizmetleri yerine getirmektedir.
Tahakkuk Fonksiyonu
 -Ödeme Emir Belgelerinin Takibi,
 -Görev Bildirimlerinin Takibi,
 -Harcamalara yönelik faturaların ödeme-takip işlemleri
Tahsilat Fonksiyonu
 -Gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
 -Günlük Vezne ve Kasa İşlemleri
Muhasebe Fonksiyonu
 -Kampüs bünyesinde bulunan birimlerin muhasebe İşlemleri ve ilgili destek hizmetlerinin verilmesi
 -Belirli periyotlarla gelir takibine yönelik olark ilgili raporlamaların yapılması

4- Muhasebe Kesin Hesap Müdürlüğü
Müdürlük insan kaynağı 1 müdür ve 7 personelden teşekkül olup, aşağıda verilen hizmetleri yerine getirmektedir.
Muhasebe Fonksiyonu
 -Muhasebe hizmetlerini yürütmek.
 -Enstitü'nün, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 -Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
Kesin Hesap Fonksiyonu
 -Bütçe kesin hesabını hazırlamak.
 -Malî istatistikleri hazırlamak.
Mal Yönetimi Fonksiyonu
 -Enstitü'nün mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
Ayrıca Muhasebe ve Kesin Hesap Müdürlüğü bünyesinde destek hizmeti niteliğinde olan Enstitünün çalıştığı bankalara  gider talimatlarını götürülmesi, alınan çeklerin ve veznede  tahsil edilen paraların bankalara teslim edilmesi, teminat mektuplarını tahsil edilmek üzere bankaya götürülmesi işlemlerini gerçekleştiren bir vezne birimi bulunmaktadır. 

Eski Siteye Dön