STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HAKKIMIZDA

Türk Standardları Enstitüsü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60 ıncı maddesi ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu' nca 06/01/2006 tarihinde yürürlüğe konulan "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmek üzere 21 Aralık 2006 tarih ve XVI/56-650 sayılı yönetim kurulu kararı ile ihdas edilmiştir. 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı altında temel fonksiyonlara bağlı olarak Stratejik Planlama ve Yönetim, Bütçe ve Performans, Muhasebe ve Kesin Hesap ve Taşınır Mal Yönetim Müdürlükleri görev yapmaktadır. 
 
Eski Siteye Dön