STANDARD HAZIRLAMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı'nın hizmetlerinin TSE mevzuatına uygun ve etkin bir surette yürütülmesini sağlar. Ayrıca Merkez Başkanlığı’na bağlı tüm birimlerin çalışma esaslarının tespiti ile yönetimi, denetimi ve koordinasyonlarının gerçekleştirilmesi başlıca görevleri arasındadır.

Gerektiğinde İhtisas Kurullarının çalışmalarına iştirak ederek standart hazırlama çalışmalarının daha verimli olması hususunda teklifler getirebilir. İhtisas Kurulları ile Enstitü birimleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlar.

Standartların hazırlanması ve mevcut standartların güncelleştirilmesi çerçevesinde standart hazırlama çalışmalarına üretici ve uygulayıcı kesimlerin iştirakinin sağlanması hususunda gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlar.

Standart hazırlama faaliyetleri ile ilgili yeni ve yenilikçi stratejilerin belirlenmesinden ve bunların uygulamasından sorumludur. Standart hazırlama faaliyetleri ile ilgili uzun ve kısa vadeli hedefleri belirler.

 

Standardizasyon Grup Başkanlığı

Standardizasyon Grup Başkanlığı; teknik komite sekreteryalığı faaliyetlerini yürüterek enstitümüzün standart hazırlama faaliyetlerini gerçekleştiren Teknik Komiteler, Milli Teknik Komiteler (Ayna Komiteler) ile İhtisas Kurullarının çalışmalarını düzenler ve organize eder. Hazırlanan standart taslaklarıyla ilgili olarak gönderilen görüşleri toplar ve ilgili komitelere bildirir. Sistem Yönetim Müdürlüğü ve Standardizasyon Planlama ve Destek Müdürlüğü’nü bünyesinde barındırır.

 

Standardizasyon Planlama ve Destek Müdürlüğü

Standart hazırlama ve standardizasyon süreçleri ile ilgili olarak her türlü alt yapı ve destek hizmetini sunmak bu birimin asli görevidir. Bu görev ve sorumluluklar içinde; ihtisas kurulları/teknik komitelerce hazırlanan standart tasarılarının usulüne uygun olarak ve zamanında formatlanmasını, varsa düzeltmelerinin yaptırılmasını ve dokümanların çoğaltılmasını sağlamak, standartlarda yer alacak her türlü teknik resim, diyagram, grafik vb.nin usulüne uygun şekilde çizdirilmesini temin etmek, standart tasarılarının Türk Standardı olarak kabul edilebilmesi için Teknik Kurul öncesi ve sonrası yapılacak işlemlere ait tüm hazırlıkların yapılmasını sağlamak, teknik kurul toplantılarını organize etmek yer almaktadır.

 

Sistem Yönetim Müdürlüğü

Ana faaliyet alanı standardizasyon süreçlerinin etkin bir şekilde yeni teknolojik gelişmelerin ışığı altında dijital ortamdan gerçekleştirilmesini sağlamak, mevcut sistemi optimize etmek, analiz ve izleme görevlerinde bulunmak, veri analizleri ile güncelliğini takip etmek olarak sıralanabilir.

 

Doküman Satış ve Enformasyon Müdürlüğü

Türk Standartlarının ve anlaşmalar kapsamındaki yabancı standartların satışını sağlar. İnternet üzerinden standart satışı ve abonelik hizmeti ile yabancı standartların güncelliğinin takibi ve abonelik hizmetinin verilmesini sağlayarak satışını yaygınlaştırır.

Ülkemizdeki özel sektör kuruluşlarından, üniversitelerden ve/veya devlet kurumlarından gelen yurtdışındaki standart ve standartlar ile doğrudan veya dolaylı bağlantılı müracaatları yurtdışındaki ilgili kuruluşlarla irtibat kurarak cevaplandırır. Türk standartları, yabancı standartlar, teknik düzenlemeler ve ilgili konularda enformasyon hizmetleri verilmesini koordine eder.

 

Kütüphane Müdürlüğü

Kütüphane Müdürlüğü; standart hazırlama ihtisas kurulu üyeleri, TSE personeli, araştırma kuruluşları, akademik ve bilimsel araştırma yapan öğrenci ve öğretim elemanları ve diğer ilgililerin çalışmaları için ihtiyaç duyulan doküman (standart, kitap ve süreli yayın) ve bilgi sağlama hizmetlerini yürütür.

Enstitü dışından gelen tüm kullanıcılara; koleksiyonda bulunan basılı kaynak ve Türk Standartları hakkında bilgilendirme yapılmakta, kütüphanede bulunan okuyucu bilgisayarlarından Türk Standartlarını inceleme olanağı sağlanır.

 

Uluslararası Standartlar Müdürlüğü

TSE'nin üyesi bulunduğu Uluslararası ve Avrupa Standardizasyon Teşkilatlarının standart hazırlama faaliyetlerini takip etmek, TSE'nin üyesi bulunduğu uluslararası ve bölgesel standardizasyon teşkilatlarının teknik ve alt komite çalışmalarına Türkiye'den sürekli katılımı sağlamak amacıyla bu komitelerin çalışmalarına, Türkiye'nin sanayisi, paydaşları ve diğer öncelikler de dikkate alınarak tam üye veya gözlemci üye statüsünde TSE üyeliğini koordine etmek başlıca görevleri arasındadır.

Eski Siteye Dön