TSE BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HAKKIMIZDA

Bugün, bilginin çok hızlı olarak üretildiği ve kısa bir süre içerisinde güncelliğini yitirdiği bir çağda yaşamaktayız. Bu nedenle bilgi çağı, insanlar ve kuruluşlar arasında bilgi aktarımının hızlı ve etkin olarak yapılmasını gerektirmektedir. Bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik çabalar sonucunda iletişim ve bilgisayar ağları konusunda önemli gelişmeler olmuştur. Türk Standardları Enstitüsü olarak bu gelişmeleri yakınen takip etmekteyiz.

Kuruluşların, Stratejilerini ve hedeflerini doğru bir şekilde belirleyebilmesi BİLGİ'yi en iyi şekilde kullanmalarına bağlıdır.

Bu amaçla kurulan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü'nün teknolojik değişimlere paralel olarak bilgi teknolojilerini verimli bir şekilde kullanmasını temin etmek amacıyla, gerekli yatırımları planlamakta, hayata geçirmekte ve gerekli teknik destek ve eğitimi sağlamaktadır. Bu amaçla bilişim teknolojileri alanında her türlü hizmeti en iyi şekilde gerçekleştirmeyi hedef alan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, bu hedefi, kişiler ve birimler arası bilgi iletişimini arttırmakla birlikte, her türlü elektronik dokümantasyon ve bilginin, yetki seviyeleri dahilinde paylaşıma açılabildiği kurum içi intranet ve dış kullanıcılarına sağladığı kesintisiz internet hizmetleri ile yerine getirmekte, günümüzde meydana gelen teknolojik gelişmeler gözönünde bulundurularak mevcut sistemlerimizi sürekli olarak güncellemektedir.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın temel görevi; Türk Standardları Enstitüsü'nün merkez ve taşra teşkilatlarının birbirleri ve Enstitü dışı tüm kurum ve kuruluşlar ile hızlı ve düzenli bilgi alış verişinin sağlanması amacıyla, bilgisayar donanımları ve altyapı ağlarının temini ve kurulması, gerekli yazılımların üretilmesi ve yerleştirilmesi, Enstitünün tüm bilgisayar, yazıcı ve network ağının teknik bakımının yürütülmesi, bilgisayar okur yazarlığını artttırmak amacı ile sürekli eğitim verilmesi, bilişim teknolojileri alanındaki standardlarda farkındalığın sağlanması, yine bu alanda denetimlere iştirak edilmesi ve kurum içi-dışı eğitimlerin verilmesi ile , e-devlet çalışmalarında kurumumuza düşen görevleri yerine getirmek olarak özetlenebilir.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı faaliyetlerini Yazılım Geliştirme, Uygulama Yönetim, Donanım ve Teknik Destek, Sistem ve Network Müdürlükleri ile Siber Olaylara Müdahale Ekibi Şefliği olarak sürdürmektedir.

Eski Siteye Dön