HAKKIMIZDA

TMKT Müdürlüğü Hakkında

Avrupa ve Asya kıtaları arasında yer alan Türkiye, coğrafi, kültürel ve ekonomik anlamda bir köprü  işleviyle eşsiz bir konuma sahiptir.

Taşımacılık sektöründeki yatırımların ağırlıklı olarak kara yolu altyapısına yoğunlaşmış olduğuülkede, Avrupa´nın en büyük ağır vasıta  filolarından biri bulunmaktadır. Kara yollarının Türkiye´de  taşıdığı önem kara yolları ağına dair güncel verilerle daha iyi anlaşılabilir:  toplam uzunluğu 64.865 km olan kara yollarının 2.080 km´si otobanlardan oluşmaktadır. Her geçen yıl uzayan ve   gelişen bu ağ, ülkedeki  yolcu taşımacılığında % 95, yük taşımacılığında ise % 90 oranında pay sahibidir.

Türkiye´nin ihracat ve ithalatında, sırasıyla toplamda % 50,7 ve % 53,2´lik oranlara sahip olan deniz yolu taşımacılığı, ülkenin dış  ticaretinde en çok tercih edilen nakliye yöntemidir. Deniz yolu taşımacılığını, 2010 yılında % 40,3´lük ihracat ve % 22,9´luk ithalat oranlarıyla kara yolu taşımacılığı izlerken, hava yolu taşımacılığı ise ihracat ve ithalatta üçüncü sırada yer almaktadır.

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı´nın 2010 yılı "Taşımacılık ve Lojistik Sektörü Raporu"nda yer alan bilgilere göre lojistik  sektörünün ülkemiz GSYİH´si içindeki payının 2008 yılı için  % 8 ile % 12 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Bu da 65-95 milyar ABD Doları anlamına gelmektedir. (1)

Yukarıda verilen bilgiler ışığında taşımacılık ve lojistik sektörünün önemli bir parçası olan ve yılda ortalama 20 milyon ton tehlikeli maddenin karayolu ile taşındığı Türkiye´de; ADR Yönetmeliği´nin uygulamaya alınmasının gerekliliği bir kere daha anlaşılmaktadır.

Ülkemizde, tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamak; bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her tür aracın operatör veya sürücülerinin sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanan "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik" ile büyük bir aşama gerçekleştirilmiş olsa bile; ilgili taraf kapsamında yer alan kişi ya da kuruluşlara yönelik gerekli alt yapı ve çalışma ortamını kapsayan hazırlıkların tamamlanması ve denetim mekanizmasının etkin ve verimli bir şekilde uygulamaya alınması gerekmektedir.

Bu amaçla; ilgili Bakanlıklar, sivil toplum örgütleri ve sanayiciler ile yıllardır ülkemiz sanayisiyle içi içe büyüyen, yeterli bilgi ve deneyime sahip öz kaynaklarıyla Enstitümüz  ortak bir çalışma yürütmek için gerekli çalışmaları başlatmış  bulunmaktadır.

Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığı´na bağlı olarak çalışan  Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü; Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) Ek A Kısım 6; Tehlikeli Malların Demiryolu İle  Taşınmasına İlişkin Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşma (RID) Ek A Kısım 6; Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Code) Kısım 6; Havayoluyla Tehlikeli Malların Güvenli Taşınması İçin Teknik Talimatlar (ICAO-TI) Kısım 6 ve Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Düzenlemeleri (IATA-DGR) Kısım 6 ve 10 ´da yer alan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan paket, ambalaj, tank ve benzeri kapların (CSC Konvansiyonu kapsamına giren konteynerler hariç) onay, sertifikalandırma ve muayene işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu olan birim olarak 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle başvuruları almaya başlayacaktır.

Eski Siteye Dön