DENEY VE KALİBRASYON LABORATUVARLARI YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETİCİSİ/TETKİK GÖREVLİSİ

Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Yönetim Sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi

4.3. YETERLİLİK ŞARTLARI

4.3.1 Kişisel Davranış ve Düşünce Biçimi

Tablo1: Kişisel Davranış ve Düşünce Biçimi

 

DKLYS Yöneticisi

DKLYS Tetkik Görevlisi

Aşağıdaki yetkinliklere sahip olmalı;

 • Karar almak ve uygulamak
 • Sonuç odaklı çalışmak
 • Empati ile hareket etmek
 • Bulguları tanımak, birbirleri ile olan ilişkilerini, değerlerini ve önemlerini tanımak
 • Uygun dilde iletişim kurmak
 • Diplomatik olmak
 • Görevini uygun şekilde yerine getirmek
 • Liderlik etmek ve aynı zamanda bir takım oyuncusu olmak

Tetkik görevlileri ISO 19011 de tanımlandığı gibi tetkik ilkelerine göre davranmalılardır.

Tetkik görevlileri faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında aşağıda belirtildiği şekilde mesleki davranış sergilemelidirler.

 • Etik, Örneğin; adil, dürüst, samimi ve sağduyulu
 • Açık görüşlü, Örneğin; alternatif fikirleri veya bakış açılarını düşünmeye istekli
 • Diplomatik, Örneğin; insanlarla iletişimde incelik göstermeli
 • Gözlemci, Örneğin; fiziksel çevrenin ve etkinliklerin aktif gözlemini yapmalı
 • Karar verici, Örneğin; mantıksal akıl yürütme ve analiz temelinde zaman kazanımlarına ulaşmakta kararlı olmalı
 • Kendine güvenen, Örneğin; başkalarıyla etkili bir şekilde etkileşim kurarken bağımsız olarak hareket etmeli
 • Bazen anlaşmazlık ya da çatışma ile sonuçlanan ve istenmeyen eylemler olsa dahi sorumlu ve etik davranabilmeli
 • Gelişime açık, Örneğin; ortaya çıkan durumlardan öğrenen, daha iyi tetkik sonuçları için çabalayan
 • Kültürel açıdan duyarlı, Örneğin; tetkik edilen kuruluşun kültürünü gözlemleyerek saygı duyan
 • İşbirliği yapabilen, Örneğin; tetkik ekibi üyeleri ve denetlenen kişi de dahil olmak üzere diğerleriyle etkili bir şekilde etkileşim kuran, işbirliği yapan
 • Empati kurmak
 • Fayda odaklı iletişim kurmak
 • Sözlü ve yazılı olarak ilgili dillerde iletişim kurmak
 • Sonuçları sunabilmek
 • Toplantılar hazırlamak ve yürütmek
 • Tetkik görevlilerini organize etmek.  Ör; Etkin zaman yönetimi, önceliklendirme, planlama ve verimlilik göstermeli

 

4.3.2 Düşünce Biçimi ve Felsefesi Yönleri

Tablo 2: Düşünce Biçimi ve Felsefesi Yönleri

 

DKLYS Yöneticisi

DKLYS Tetkik Görevlisi

 • Laboratuvar faaliyetlerine, yönetim sistemine ve deney kalitesine değer katmalı.
 • Müşteri memnuniyetinin ve ilgili tüm tarafların yasal şartlar kapsamında göz önüne almalı.
 • Tetkik edilen laboratuvara yönetim sistemi ve teknik gelişimine fayda sağlamalı.

 

 • Çalışanların yanı sıra çalışan özelliklerini ve potansiyel diğer ilgili tarafları dikkate almalı.
 • Kuruluşun başarısı ve sürdürülebilirlik
 • Kuruluş değerlerinin yükseltilmesi
 • Laboratuvar yönetim sistemi için fırsatlar ve riskler
 • Deney/Kalibrasyon kalitesinin temini ( yönetim ve teknik)
 •  Metotların geçerli kılınması
 • Metotların doğrulanması
 • Laboratuvar içi kalite kontrol
 • Laboratuvar dışı kalite kontrol
 • Ölçüm belirsizliğin hesaplanması
 • Raporların/sertifikaların düzenlenmesi
 • Laboratuvar cihazlarının kalibrasyonu ve doğrulanması
 • Sürekli iyileştirme
 • Laboratuvar, deney metotları, ölçüm belirsizliği, kalibrasyon vb. öğrenme süreçlerinin desteklenmesi
 • Değişikliklerin izlenmesi
 • Genel bağlamda düşünme, laboratuvar iş süreçleri ve süreç zincirleri
 • PUKÖ ilkesinin uygulanması
 • İstatistiksel teknikler
 • Laboratuvar içi etkinliklere katılımı teşvik etmek ve denetimleri yönetmek vb.

 

 

4.3.3 Bilgi ve Beceriler

Tablo 3: Öğrenme Taksonomi

 

Öğrenme Taksonomisi

A Tanıma (Genel bakış açısına sahip olmak)

B Anlama

C Uygulama

D Sonuçları analiz etme ve değerlendirme

 

4.3.3.1 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Yönetim Sistemi Yöneticisi

 

Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Yönetim Sistemi Yöneticisi, ön lisans / lisans / yükseköğrenim derecesi ve buna ilave olarak en az 1 yılı laboratuvar yönetim alanında olmak üzere en az 2 yıllık tam zamanlı iş deneyime sahip olmalıdır.

 

Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Yönetim Sistemi Yöneticisi, deney veya kalibrasyon Laboratuvarlarıyla ilgili istenen bilgi ve becerilere sahip olmalı ve buna ilave TS EN ISO/IEC17025 standardının gereklilikleri, kalibrasyon/doğrulama, metotların geçerli kılınması/doğrulanması, ölçüm belirsizliğin hesaplama, rapor/sertifika değerlendirme vb. konular hakkında bilgi, beceriler, tecrübe ve yetkinliklere sahiptir. İlgili görevlere dair aşağıdaki tabloda tanımlanan bilgi ve becerilere de sahip olmalıdır:

 

Tablo 4: Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Yönetim Sistemi Yöneticisi Bilgi ve Beceriler

 

DKLYS Yöneticisi için Görev tanımları

 

İlgili bilgi ve beceriler

Öğrenme

taksonomisi

 

Laboratuvar yönetim sistemi için fırsatlar ve risklerin belirlenmesi ve uygulamaya alınması

DKLYS yürütülmesi

Deney/kalibrasyon kalitesinin temini (yönetim ve teknik bölümler) şartlarının yerine getirilmesi.

 

 

DKLYS dokümante edilmesi, uygulanması, izlenmesi, değerlendirmesi ve sürekli iyileştirilmesi.

Risk ve fırsatların belirlenmesi, uygulamaya alınması ve değerlendirme.

İstatistiksel veriler için grafik sunum yöntemlerini seçebilmeli, üretebilmeli ve yorumlamalı (diyagramlar, çizelgeler vb.)

Etkili iç ve dış kalite kontrollerin yürütülmesi.

Laboratuvar işlem faaliyetleri ve kontrol prosesleri için kriter ve yöntemlerini tanımlayabilmeli (ölçme ve performans göstergeleri dahil)

Süreçlerin iyileştirilmesi için süreç performans ve fırsatlarını değerlendirebilmeli.

A,B, C, D

Metotların geçerli kılınması

Metotların doğrulanması

Laboratuvar içi kalite kontrol

Laboratuvar dışı kalite kontrol

Ölçüm belirsizliğin hesaplanması vb.

Koordine olacak çalışmasının sağlanması

- Metotların geçerli kılınması

- Metotların doğrulanması

-Laboratuvar içi kalite kontrol

-Laboratuvar dışı kalite kontrol

-Ölçüm belirsizliğin hesaplanması vb. konusunda yapabilme, sonuçları değerlendirme ve iyileştirme yapabilme.

A,B, C, D

 Raporların/Sertifikaların düzenlenmesi yapabilme ve değerlendirme. Laboratuvar cihazlarının kalibrasyonu ve doğrulanması.

Laboratuvar iş süreçleri ve süreç    

zincirleri yönetme. İç ve Dış denetimleri yönetebilme

Raporların/Sertifikaların düzenlenmesi yapabilme ve değerlendirme yapabilme.

Laboratuvar cihazlarının kalibrasyonu ve doğrulanma sonuçlarını değerlendirme.

Laboratuvar iş süreçleri ve süreç zincirlerini bilme.

İç ve dış denetimleri yönetebilme ve iç denetim tekniklerini gerçekleştirebilme.

A,B, C, D

 

4.3.3.2 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Yönetim Sistemi Tetkik Görevlisi

 

Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Yönetim Sistemi Tetkik Görevlisi, ön lisans/ lisans / yükseköğrenim derecesi ve buna ilave olarak en az 1 yılı laboratuvar alanında veya denetim alanında en az 2 yıllık tam zamanlı iş deneyimine sahip olmalıdır veya herhangi bir yönetim sisteminde tetkikçi olarak görev yapıyor olmalıdır.

 

Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Yönetim Sistemi Tetkik Görevlisi, deney veya kalibrasyon laboratuvarlarıyla ilgili bilgi ve becerilere sahip olmalı ve buna ilave olarak TS EN ISO/IEC17025 standardının gereklilikleri hakkında bilgi, becerileri, tecrübe ve yetkinliklere sahiptir. İlgili görevlere dair aşağıdaki tabloda tanımlanan bilgi ve becerilere de sahip olmalıdır:

 

Tablo 5: Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Yönetim Sistemi Tetkik Görevlisi Bilgi ve Beceriler

 

DKLYS Tetkik Görevlisi için Görev tanımları

 

İlgili bilgi ve beceriler

Öğrenme

taksonomisi

a)Denetim programlarını oluşturmak, uygulamak, değerlendirmek ve geliştirmek

Tetkik programlarını oluşturmak, uygulamak, gözden geçirmek ve geliştirmek (Bölüm 5 ISO 19011'e göre); özellikle:

Bir denetim programını hedef, kapsam ve kaynak açısından uygun bir şekilde tanımlayabilme

Tetkik programı riskleri ve fırsatları tanımlayabilmeli ve değerlendirebilmeli

Tetkik programını yürütebilmeli

Tetkik kapsamı ve amacı ile ilgili uygun tetkik yöntem ve araçlarını seçebilir ve kullanabilir olmalı.

Tetkik ekibi üyelerini seçebilmeli, Tetkik görevlileri de içeren tetkike katılan kişilerin yeterliliğinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi sürecini bilmeli (ISO 19011, Bölüm 7)

Tetkik görevlilerinin yetkinlik gereksinimlerini (kişisel davranış, bilgi ve beceri) bilmeli ve tetkik ekibini oluştururken bunları uygulayabilmeli

Tetkik programını izleyebilmeli

Tetkik programı kayıtlarını yönetebilmeli ve muhafaza edebilmeli

A,B, C, D

 

b) Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi Tetkiklerini, Süreç Tetkiklerini, Uygunluk tetkiklerini başlatmak, planlamak, gerçekleştirmek ve revize etmek,  

Tetkikin önemini anlamalı

B

Bir tetkikin yararını diğer kişilere açıklayabilmeli

C

Tetkik ilkelerini, prosedürlerini, yöntemlerini ve tekniklerini anlamalı ve bunları denetim pratiğinde uygulamalı

 

D

Süreç denetimi yapabilecek durumda olmalı

D

Uygunluk tetkiklerinin nasıl yapıldığını bilmeli (gerektiğinde uzmanlarla birlikte)

B

Kuruluşun amaç ve sınırlı koşullarına odaklanarak denetim faaliyetlerini başlatabilmeli, hazırlayabilmeli ve gerçekleştirebilmeli

D

 

DKLYS Tetkik Görevlisi  için Görev tanımları

 

İlgili bilgi ve beceriler

Öğrenme

taksonomisi

 c) Denetimlerin gerçekleştirilmesi

(BÖLÜM 6 ISO 19011’e göre), özellikle:

Tetkik görevlilerinin, tetkikin her aşamasındaki rollerini ve görevlerini anlamalı,

Tetkik edilen kişilerin görev ve sorumluluklarını anlamalı ve sınıflandırma yapabilmeli,

İlk başlangıcından sonuçların alınmasına kadar bir tetkiki başlatabilmeli,

Bir tetkik planı ve tetkik için dokümante edilmiş bilgiyi hazırlayabilmeli. Bu örneğin aşağıdakileri de kapsar;

  -Tetkikin kapsamı ve amacı ile ilgili uygun tetkik yöntem ve  araçlarını seçebilmeli ve kullanabilmeli,

 -Tetkikin planlanmasındaki riskleri, engelleri ve zorlukları belirlemeli ve minimize etmeli.

 Hedeflenene göre dokümanın doğrulama tetkik faaliyetlerini yürütebilmeli, açılış toplantısı, tetkik sırasındaki iletişim, tetkik bilgilerinin ulaşılabilirliği, dokümante edilmiş bilginin gözden geçirilmesi, toplanması, doğrulanması,  bilginin değerlendirilmesi, tetkik açıklamaları, tetkik sonuçları, kapanış toplantısı. Bu, diğerlerinin yanı sıra şunları içerir;

Tetkik hedeflerine göre her bir ekip üyesinin oluşumunu ve  konuşlandırılmasını yönetebilmeli,

Tetkikin her aşamasında hedef odaklı görüşme tekniklerini kullanabilmeli, hedef kitleye göre görüşmeleri ve tetkik raporlarını uygun bir şekilde oluşturabilmeli,

Uygulama sırasında çatışmaları önlemek ve bir durum ortaya çıkarsa uygun şekilde baş edebilmek için tetkik riskinin, engellerin ve güçlüklerin farkına varabilmeli,

Tetkik raporlarını hazırlamalı ve dağıtımını yapmalı,

 

Tetkikin bitirilmesi ve takip eden ölçümlerin tetkikini ele alabilmeli.

 

  A,B, C, D

 d) Laboratuvar kalite yönetim sistemlerinin yorumlanması

Laboratuvar yönetim sistemi için fırsatlar ve riskler, Deney/kalibrasyon kalitesinin temini ( yönetim ve teknik)

Metotların geçerli kılınmasının

Metotların doğrulanmasının

Laboratuvar içi kalite kontrol etkinliğinin

Laboratuvar dışı kalite kontrol etkinliğinin

  Ölçüm belirsizliğin hesaplanması doğruluğunun,

Raporların/sertifikaların düzenlenmesinin doğruluğunun,

Laboratuvar cihazlarının kalibrasyonu ve doğrulanmasının

Sürekli iyileştirme sonuçlarının etkinliği ve verimliliğinin

Laboratuvar, metotları, ölçüm belirsizliği, kalibrasyon vb. yorumlanması.

 

 A,B, C, D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. BAŞVURU ŞARTLARI, BAŞVURU DOKÜMANLARI VE BAŞVURU PROSEDÜRÜ

Bu programın 4.3. numaralı maddesinde tanımlanan yeterlilik şartlarının karşılanabilmesi amacıyla bu maddede belirtilen başvuru şartlarının sağlanması ve bunlara ilişkin kanıtların başvuru sahibi tarafından TSE-PBM’ ye sunulması gerekmektedir.

 

Başvuru sahibi, belgelendirme başvurusu için PBM-FR-LYS-001 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarı Yönetimi Sistemi Personel Belgelendirme Başvuru Formunu ve bu formda sınav katılımcılarından istenen belgeleri başvuruda bulunduğu sınav tarihinden önce TSE-PBM’ ye sunmalıdır. PBM-FR-MR-005 Belgeli Personel Taahhütnamesi ve Karşılıklı Anlaşma Şartları Formunu imzalayarak teslim etmelidir.

 

4.4.1 DKLYS Yöneticisi

 

Öğrenim Durumu ve Eğitim

 

Tablo 6: DKLYS Yöneticisi Öğrenim Durumu ve Eğitim

 

DKLYS Yönetim Sistemi Yöneticisi

Genel bilgi ve beceriler

Üniversite/ yüksek eğitim derecesi seviyesinde almış olduğu eğitimin genel bilgi ve becerisine sahip olmalıdır.

 

 

 

 

 

Özel bilgi ve beceriler

Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Dokümantasyon eğitimi, İç Tetkik Eğitimi

Laboratuvar yönetim sistemi için risk ve fırsat eğitimi

Deney/kalibrasyon kalitesinin temini ( yönetim ve teknik) eğitimi

Metotların geçerli kılınması eğitimi

Metotların doğrulanması eğitimi

Laboratuvar içi kalite kontrol eğitimi

Laboratuvar dışı kalite kontrol eğitimi

Ölçüm belirsizliğin hesaplanması eğitimi

Raporların/sertifikaların düzenlenmesi eğitimi

Laboratuvar cihazlarının kalibrasyonu ve doğrulanması eğitimi

Sürekli iyileştirme eğitimi

Laboratuvar, metotlar, ölçüm belirsizliği, kalibrasyon eğitimi

Yasal mevzuat eğitimi vb.

Yukarıda verilmiş eğitim başlıklarından en az 40 saat (her biri 45 dakika) sınıf temelli eğitim programında öğrenme hedeflerine uygunsa, alternatif öğrenme formları (ör. Kendi kendine çalışma, e-öğrenme) tanımlanabilir, ancak sınıf saatlerinin en fazla % 40'ı onlarla değiştirilebilir. Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde alternatif öğrenme formları uygulanabilir:

 

Öğrenme formu, öğrenme hedeflerine uygun olduğunda.  Herhangi bir öğrenme formunun eğitim planında eğitim kurumu tarafından belirlenmesi gerekir. Eğitim planının tamamına uyum eğitim kurumu tarafından dokümante edilmelidir.

ve

•İSG Yöneticisinin belirli bir alanında iş deneyimi (iki yıl yeterli sayılmaktadır)

 

 

Kişisel davranış ve becerileri

Laboratuvarlarda çalışan personeli yöneltebilmeli.

Problem çözme ve iletişim kurulmasını içeren profesyonel veya teknik bir pozisyonda geliştirilen genel iş becerileri ve kişisel davranışlar.

Ekip çalışmasına yatkınlık

Yönetebilme ve koordine edebilme

Empati kurabilme

Etkin iletişim

İnovatif yaklaşım sergileyebilme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 DKLYS Tetkik Görevlisi

 

Öğrenim Durumu ve Eğitim

Tablo 7: DKLYS Tetkik Görevlisi Öğrenim Durumu ve Eğitim

  

DKLYS Tetkik Görevlisi

Genel bilgi ve beceriler

Üniversite/ yüksek eğitim derecesi seviyesinde almış olduğu eğitimin genel bilgi ve becerisine sahip olmalıdır.

Özel bilgi ve beceriler

Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Dokümantasyon eğitimi, İç Tetkik Eğitimi

Laboratuvar yönetim sistemi için risk ve fırsat eğitimi

Deney/kalibrasyon kalitesinin temini ( yönetim ve teknik) eğitimi

Metotların geçerli kılınması eğitimi

Metotların doğrulanması eğitimi

Laboratuvar içi kalite kontrol eğitimi

Laboratuvar dışı kalite kontrol eğitimi

Ölçüm belirsizliğin hesaplanması eğitimi

Raporların/sertifikaların düzenlenmesi eğitimi

Laboratuvar cihazlarının kalibrasyonu ve doğrulanması eğitimi

Sürekli iyileştirme eğitimi

Laboratuvar, metotlar, ölçüm belirsizliği, kalibrasyon eğitimi

Yasal mevzuat eğitimi vb.

Yukarıda verilmiş eğitim başlıklarından en az 40 saat (her biri 45 dakika) sınıf temelli eğitim programında öğrenme hedeflerine uygunsa, alternatif öğrenme formları (ör. Kendi kendine çalışma, e-öğrenme) tanımlanabilir, ancak sınıf saatlerinin en fazla % 40'ı onlarla değiştirilebilir. Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde alternatif öğrenme formları uygulanabilir:

Kişisel davranış

Ve becerileri

 

Problem çözme ve iletişim kurulmasını içeren profesyonel veya teknik bir pozisyonda geliştirilen genel iş becerileri ve kişisel davranışlar.

Diğer yönetimsel veya profesyonel personel, görevdeşler, müşteriler ve / veya ilgili taraflarla ve iş pozisyonlarında bir grup insanın yöneltilmesiyle yargılama, problem çözme ve iletişim kurulmasını içeren profesyonel veya teknik bir pozisyonda geliştirilen genel iş becerileri ve kişisel davranışlar göstermelidir.

Ekip çalışmasına yatkınlık

Yönetebilme ve koordine edebilme

Empati kurabilme

Etkin iletişim

İnovatif yaklaşım sergileyebilme

 

4.4.3 Üniversite Öğreniminin Değerlendirilmesi

 Üniversite öğrenimi sırasında aday tarafından ilgili kapsamda alınan dersler aşağıdaki yöntem kullanılarak 40 saatlik mesleki eğitim süresinin hesaplanmasında değerlendirilir;   formülü kullanılır. 

Aday, tetkik deneyiminin DKLYS Tetkik Görevlisi olarak belgelendirilmek için yeterli olduğunu gösterir belgeleri/kayıtları başvuru esnasında TSE-PBM’ ye sunmalıdır.

 

4.4.4 Başvuru Dokümanları

 Aday; ilk belgelendirme başvurusu için gerekli şartları içeren PBM-FR-LYS-001 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarı Yönetimi Sistemi İlk Personel Belgelendirme Başvuru Formunu hazırlanmıştır. Katılımcılar tarafından doldurulmuş,  TSE-PBM’ ye sunmalıdır.

 

 • PBM-FR-LYS-001 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarı Yönetimi Sistemi Personel Belgelendirme Başvuru Formu
 • PBM-FR-MR-005 Belgeli Personel Taahhütnamesi ve Karşılıklı Anlaşma Şartları Formu
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Diploma fotokopisi
 • Dekont
 • TSE-FR-002 Cari Kart Formu

 4.4.5. Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuru için gerekli belgeler/kayıtlar başvuru sahibi tarafından TSE-PBM’ ye ulaştırılır ve TSE-PBM tarafından belgeler/kayıtlar incelenerek başvuru değerlendirmesi yapılır. TSE-PBM tarafından yapılan değerlendirmenin sonuçları PBM-FR-LYS-001 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarı Yönetimi Sistemi İlk Personel Belgelendirme Başvuru Formuna kaydedilir. Bu kayıtlar, adayın başvuru şartlarını sağladığının delili olarak TSE-PBM’ ye ulaştırdığı belgeler/kayıtlar ile birlikte aday dosyasında saklanır.

 

Eski Siteye Dön