Türk Standardları Enstitüsü Usul ve Esasları

Türk Standardları Enstitüsü Usul ve Esasları

 

 

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

 

 

TAŞIMACILIK FAALİYETİNDE KULLANILAN YALITIMLI EKİPMANLARIN 

TEST VE MUAYENELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tarifler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu usul ve esasların amacı, Muayene Gözetim Yönergesinin 1’ inci maddesi hükmüne ek olarak, taşımacılık faaliyetinde kullanılan yalıtımlı ekipmanların test, muayene, belgelendirme işlemlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu usul ve esaslar; uluslararası ATP Anlaşması dışında kalan ve taşımacılık faaliyetinde kullanılan yalıtımlı ekipmanların testmuayene, belgelendirme işlemlerinin ulusal mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda Türk Standardları Enstitüsü tarafından yerine getirilmesine ilişkin hususları kapsar.

(2) Bakanlıklar ile TSE arasında imzalanan yetkilendirme protokolleri bu kapsamın dışındadır.

Dayanak

 

MADDE 3 – (1) Bu usul ve esaslar, taşımacılık faaliyetinde kullanılan yalıtımlı ekipmanlar hakkındaki ulusal mevzuat düzenlemeleri ile TSE Muayene Gözetim Yönergesi’ ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Kısaltmalar ve tarifler

MADDE 4 – (1) Muayene Gözetim Yönergesinin 4` üncü maddesine ek olarak;

 1. Araç Kontrol Merkezi (AKM): Türk Standardları Enstitüsüne çeşitli bakanlık ve kurumlarca yönetmelik, protokol v.b. yöntemle verilmiş olup detayları teknik şartnamede belirtilen hizmetlerin tümü ile bundan sonra verilecek araç kontrol hizmetlerinde; TSE uzmanının gerekli kontrolleri yapması için gerekli olan altyapı şartlarının sağlandığı tesisler
 2. ATP: Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşmayı,
 3. Muayene: Taşımacılık faaliyetinde kullanılan yalıtımlı ekipmanlarda, ulusal mevzuat düzenlemeleri kapsamında öngörülen aralıklarda veya ekipman üstünde yapılan tamirat/tadilat işlemleri sonucunda ihtiyaç halinde,  belirtilen yöntemlere uygun olarak, yapılan muayene ve test faaliyetlerini,

ç)   Muayene Altyapı Değerlendirmesi: Muayenelerde altyapı sağlayıcı olarak görev almak için başvuru yapan işletmelerde TSE tarafından gerçekleştirilecek incelemeleri,

 1. Soğuk zincir: Malların hasat aşamasından itibaren süratle soğutularak muhafaza sıcaklığına ulaştırılması ve bu sıcaklığın, depolama, taşıma ve nihai tüketiciye ulaşana kadar geçen tüm aşamalarda muhafaza edilmesini,
 2. Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılan Yalıtımlı Ekipmanların Uygunluk Raporu: Ulusal mevzuat düzenlemeleri kapsamında yapılan muayene/testler sonucunda ilgili ekipmana özgü düzenlenen raporu,
 3. TSE: Türk Standardları Enstitüsü’nü,
 4. ULMB: TSE Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkez Başkanlığını,
 5. Uzman: Uzmanlık için ilgili yetkinlik kriterlerini sağlayan ve Uzman Atama Komitesi tarafından ilgili alanda ataması yapılmış muayene gözetim hizmetlerini yürütme yeterliliğine sahip personeli,

 ı)  Yalıtımlı araç: Malların nakliye sırasında dış ortam şartlarından etkilenmemeleri için, dış ortam sıcaklığına bağlı olarak yalıtılmış ve/veya soğutucu ve/veya ısıtıcı mekanik cihazlar takılmak suretiyle belirli sıcaklık ve nem koşullarını sağlayan yalıtımlı ekipmana sahip vasıtaları,

 1. Yetkili Muayene İşletmesi: Taşımacılık faaliyetinde kullanılan yalıtımlı ekipmanlar konusundaki ulusal mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda yapılacak test, muayene, belgelendirme işlemleri kapsamında TSE tarafından sözleşme imzalanarak atanmış tesisi,

 

İfade eder.

 

(2) Bu usul ve esaslarda yer almayan kısaltma ve tarifler için diğer mer’i mevzuattaki kısaltma ve tarifler geçerlidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İnceleme, Test, Muayene Süreçleri

Muayene Gözetim Yönergesi’ nin 12,13,14,15` nci maddelerine ek olarak;

 

Muayene Yapılan Yerler

Madde 5- (1) Muayeneler, TSE Araç Kontrol Merkezleri (AKM)’nde veya TSE`nin uygun gördüğü yerlerde yapılır.

(2) AKM`ler dışında ihtiyaç duyulması halinde, talep sahibi işletmelerle, TSE tarafından gerçekleştirilecek altyapı incelemesinin uygun bulunması halinde, sözleşme imzalanarak muayene faaliyeti yürütülür.

 (3) Muayenelerin gerçekleştirildiği işletmelerde TSE veya ilgili kamu kuruluşları tarafından haberli veya habersiz denetim yapılabilir.

Muayene İşlemleri ve Rapor Düzenlenmesi

MADDE 6– (1) Başvuru için gereken dokümanlar TSE internet sitesinden duyurulur.

(2) Muayene yapılması gereken taşımacılık faaliyetinde kullanılan yalıtımlı ekipmanlar için, ekipman sahibi/işleticisi şahıs/firma, TSE tarafından muayene işlemleri için www.tse.org.tr adresinde duyurulan, işletmelerden randevu alır.

(3) İşletmenin bir AKM olması durumunda, randevu sahibi veya AKM müşteri kabul görevlisi  tarafından gerekli dokümanlar ile birlikte başvuru işlemi tamamlanır. AKM dışında kalan yetkilendirilmiş muayene işletmeleri randevu sahibi adına TSE`ye başvuru yapar.

(4) Başvuru sahibi firma randevu tarihinde ilgili işletmede, TSE ULMB uzmanı gözetiminde muayene yapılması için ekipmanı hazır bulundurmalıdır.

(5) Test/muayene tarihi, yetkili muayene işletmesi tarafından, en geç bir hafta önce uzman görevlendirilmesi için TSE’ye bildirilir. TSE tarafından herhangi bir sebep (uzman görev yoğunluğu vb.) ile test/muayene tarihinin uygun bulunmaması halinde, yetkili muayene işletmesinden test/muayene tarihinin güncellenmesi istenebilir. Test/muayene tarihinde TSE tarafından güncelleme yapılması halinde, yetkili muayene işletmesi başvuru sahibi şahıs/firmaya yeni test/muayene tarihini bildirir.

(6) Başvuru sahibi firma tarafından bu usul esasların ekinde yer alan ücretlerin tamamı yetkili muayene işletmesine yatırılır. Yetkili muayene işletmesince müşterilere kesilecek faturalarda ücret kalemleri açıkça belirtilir.

(7) Randevu tarihi kesinleşen taşımacılık faaliyetinde kullanılan yalıtımlı ekipmanların ilgili muayene/teste hazır halde ve ilgili tarihte yetkili muayene kuruluşunda bulunmasından randevu sahibi firma sorumludur. Randevu tarihinin kaçırılması durumunda, randevu sahibi firmanın ilgili tarihte almış olduğu muayene/test hakkı kanunen belirlenmiş mücbir sebepler hariç olmak üzere kaybolmuş olur. Muayene/testin yapılabilmesi için randevunun ve başvurunun yenilenmesi gerekmektedir. Bu durumda ilgili ücretlerin tekrar yatırılması gerekmektedir.

(8) Yetkili Muayene işletmesi ile ekipman sahibi/işleticisinin arasında çıkan anlaşmazlıklardan TSE sorumlu değildir.

(9)  Muayene tarihinde, muayeneye nezaret eden TSE ULMB uzmanı tarafından ilgili veriler alınır. TSE ULMB uzmanı tarafından ilgili verilere dayanılarak taşımacılık faaliyetinde kullanılan yalıtımlı ekipman uygunluk raporu oluşturulur. Üç (3) adet oluşturulan raporun bir nüshası ULMB`de kalmak üzere uzmana, ikinci nüshası ekipman sahibi/işleticisine, son nüshası yetkili muayene işletmesine teslim edilir.

 (10) Taşımacılık faaliyetinde kullanılan yalıtımlı ekipmanın, kaza, darbe vb. herhangi bir olaya karışması durumunda, kullanıcı, sahip olduğu rapor şartlarının halen sağlanıp sağlanmadığını kontrol ettirmek üzere, ekipmana muayene/test yaptırmak zorundadır.

(11) Taşımacılık faaliyetinde kullanılan yalıtımlı ekipmanların test ve muayenelerinde TSE ULMB uzmanınca kullanılacak Kontrol listeleri ilgili mevzuata uygun olarak TSE tarafından hazırlanarak www.tse.org.tr sitesinde duyurulur.

Rapor/Belge Süresi

Muayene Gözetim Yönergesinin madde 16`ya ek olarak;

MADDE 7– (1) Muayene/test sonucu uygun bulunan taşımacılık faaliyetinde kullanılan yalıtımlı ekipmanların muayene süresi, ilgili mevzuatta aksi belirtilmediği sürece 3 yıldır.

Rapor/Belge Yenileme

Muayene Gözetim Yönergesinin madde 18’e ek olarak;

MADDE 8- (1) Taşımacılık faaliyetinde kullanılan yalıtımlı ekipman uygunluk raporunun yenilenmesi için TSE’ye ilgili prosedürlerde ve www.tse.org.tr adresinde belirtilen dokümanlar ile birlikte başvuru yapılmalıdır. Ücretinin yatırılmasını müteakip ekipman sahibi/işleticisi taşımacılık faaliyetinde kullanılan yalıtımlı ekipman uygunluk raporu temin edebilir.

Rapor/Belge Devri

Muayene Gözetim Yönergesinin madde 19`a ek olarak;

MADDE 9- (1) Rapor/Belge devri yapılamaz. Rapor/Belge üstünde yer alan bilgilerde değişiklik olduğu takdirde Rapor/Belge yenileme işlemi yapılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Ücretlendirme

 

Ücretlerin Tahakkuk Esasları

Muayene Gözetim Yönergesi’nin 25`inci maddesine ek olarak;

MADDE 10-  (1) Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılan Yalıtımlı Ekipmanların Muayene hizmeti ile ilgili olarak bu usul ve esasların ekinde yer alan ve www.tse.org.tr adresinden duyurulan ücretler uygulanır.

(2) Ücretlerde değişiklik yapılması durumunda başvuru tarihinde geçerli olan ücretler esas alınır.

 

Usul ve Esaslarda Değişiklik ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu usul ve esaslar, 27.04.2018 tarih ve XX/155-791 sayılı TSE Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş olup, yürürlükte olan Muayene Gözetim Yönergesi eki olarak 27.04.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

Usul ve Esaslarda Değişiklik

MADDE 12-(1) Bu usul ve esasları değiştirmeye TSE Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

Yürütme

MADDE 13-(1) Bu usul ve esaslar hükümlerini Genel Sekreter yürütür.

 

 

EK 1

ÜCRET TABLOSU 1

 

FAALİYETLER

KAPSAM

AÇIKLAMA

ÜCRET

Soğuk Zincir Taşımacılığında Kullanılan Özel Ekipmanların Muayene İşlemleri

Muayene İçin Gerekli Altyapının Sağlanması

Araç Kontrol Merkezi (AKM) İşletmesi Hizmet Bedeli 2,3,4

250 TL

Muayene Gözetim ve Raporlama İşlemleri

TSE Hizmet Bedeli

550 TL

Rapor, Belge Yenileme

Rapor, Belge Yenileme İşlemleri

Rapor, Belge Yenileme Bedeli

150 TL

Teknik Rapor/Görüş

İlgili taraflarca soğuk zincir taşımacılığı konusunda talep edilen teknik rapor ve görüş alma işlemleri

Rapor/Görüş Oluşturma Bedeli

1000 TL

 

 1. Ücretlerde KDV hariç olup, iaşe ibate ücreti alınmaz.
 2. Araç Kontrol Merkezi (AKM) İşletmesi Hizmet Bedeli,  AKM ihalesi sonucunda belirlene oranlara uygun olarak TSE ve işletme arasında paylaşılacaktır.
 3. Muayenenin TSE`nin kendi işlettiği AKM`lerde yapılması durumunda, Araç Kontrol Merkezi (AKM) İşletmesi Hizmet Bedelinin tamamı TSE tarafından alınacaktır.
 4. İhtiyaç duyulması halinde, AKM`ler dışında kalan Yetkili Muayene İşletmelerinde yapılacak faaliyetlerde uygulanacak ücretler TSE Yönetim Kurulu tarafından daha sonra belirlenecektir.
Eski Siteye Dön