İstek, İtiraz, Şikayet ve Öneri

İstek, İtiraz, Şikayet ve Öneri

İstek ve Öneri

Personel Belgelendirme Faaliyetlerimize yönelik istek ve önerileriniz için veya faaliyetlerimiz içerisinde bulunmayan personel belgelendirme talepleriniz için aşağıdaki linkten bize ulaşabilirsiniz. En kısa zamanda tarafınıza dönüş yapılacaktır.

Tür: İstek/Öneri, Konu: Eğitim

/BizeUlasin

İtiraz ve Şikâyetler

 TSE-PBM’ye yapılacak itirazlar, şikâyetler ve öneriler; yazılı, sözlü, e-mail, telefon, bilgi edinme ve TSE WEB sayfasında yer alan itiraz, şikâyet ve öneri yapma alanından gerçekleştirilebilir. TSE-PBM’ye gelen tüm itirazlar, şikâyetler ve öneriler Yönetim Temsilcisinde toplanır ve yazılı hale getirilir. Tüm itirazlar, şikâyetler ve öneriler Yönetim Temsilcisi tarafından PBM-FR-MR-036 İtiraz, Şikâyet, Öneri Ve Karar Bildirim Formu’a kayıt edilir. Yönetim Temsilcisi veya Program sorumlusu tarafından itirazlar, şikâyetler ve öneriler alındığına dair bilgilendirme e-posta veya yazı ile itiraz, şikâyet ve öneri sahibine bildirilir.

Yönetim Temsilcisi itirazların, şikâyetlerin ve önerinin konusuna göre; belgelendirme programından sorumlu olan personelle ve/veya büro elemanları ile görüşerek itiraz, şikâyet ve öneri konusunda ön çalışmaları başlatır. Gerçekleştirilen ön çalışmalar; İlgili Personel, Yönetim Temsilcisi ve Müdür tarafından değerlendirilir.

İtiraz, şikâyet ve öneri başvurularında TSE açısından gizli kabul edilen materyaller (doküman, dosya, kayıt, sınav soruları) talep edilse dahi başvuru sahibiyle paylaşılmaz. 

TSE-PBM tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerinin sonuçlarına yapılacak olan itirazların, şikâyetlerin ve önerilerin süresi, kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gündür.

 İtirazı Geçerli Kılma, Araştırma ve Önceki Benzer İtiraz Sonuçları İle Karşılaştırma

PBM-FR-MR-036 İtiraz, Şikâyet, Öneri ve Karar Bildirim Formu’a kayıt edilmiş olanlar, resmi yazı ile gelenler veya e-mail olarak gelen tüm itirazların, şikâyetlerin ve önerilerin doğruluğu, açıklamanın yeterliliği, güvenirliliği, yasal şartlara uyumluluğu, belgelendirme programına uyumluluğu, yapılan sözleşme şartlarına uyumluluğu vb. konularla ilgili tüm bilgiler toplanır. Bu bilgilere ait tüm verilerin elde edilen kaynaklara göre uygunluğu/uygunsuzluğu araştırılır.

TSE-PBM itirazlar, şikâyetler ve önerilerle ilgili geçerliliğin ispatı ve araştırmanın detaylandırılması ile ilgili sıkıntıların oluşması durumunda itirazı, şikâyeti ve öneriyi gerçekleştiren kişiden veya kişilerden veya kurum/kuruluşlardan yeni belgeler isteyebilir.

İtirazları, şikâyetleri ve önerileri alma ve değerlendirme süreçlerinde çalışan personel ve komite üyeleri itiraza, şikâyete ve öneriye neden olan konu içinde yer alması durumunda bu personel ve komite üyesi itirazı, şikâyeti ve öneriyi alma, geçerli kılma, araştırma ve önceki benzer itiraz, şikâyet ve öneri sonuçları ile karşılaştırma işlemlerinde görev alamazlar.

TSE-PBM’ye gelen tüm itirazlar, şikâyetler ve öneriler işleyen sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlayan yapıcı kaynaklar olarak değerlendirilir.

Süreçlerde çalışan tüm personel ve komite üyeleri imzalamış oldukları tarafsızlık sözleşmesinde yer alan kurallara uyarak itirazların, şikâyetlerin ve önerilerin değerlendirilmesi ve karar verilen işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar.

TSE-PBM itirazların, şikâyetlerin ve önerilerin yapılması, itirazların, şikâyetlerin ve önerilerin alınması, geçerli kılınması, araştırılması, önceki benzer itiraz, şikâyet ve öneri sonuçları ile karşılaştırılması işlemlerinde ve karar verme aşamalarında itiraz, şikâyet ve öneri veren kişilere karşı herhangi bir şekilde ayrımcılık yapamayacağı gibi; ayrımcılıkla ilgili faaliyetleri de gerçekleşmesi durumunda sorumlu olacaktır.

Sınav sonuçları ile ilgili itirazlarda, gizlilik ilkelerine uygun olarak itiraz yapan kişinin sınavında görev almamış onaylı başka bir sınav görevlisi tarafından;

-Sınav sorularının uygunluk yönünden değerlendirilmesi,

-Sınav sorularına ait cevap anahtarlarının uygunluk yönünden değerlendirilmesi,

-Adayın cevaplarının uygunluk yönünden değerlendirilmesi vb. gerçekleştirilir.

Değerlendirme sonuçları PBM-FR-MR-036 İtiraz, Şikâyet, Öneri ve Karar Bildirim Formuna işlenerek kayıt altına alınır.

Değerlendirme sonuç bilgileri PBM tarafından ilgili kişi/kişilere yazılı olarak (e-mail, resmi yazı, faks, vb.) veya telefonla bildirilir. Böylece yapılan itiraz, şikâyet ve öneri ile ilgili değerlendirme karara bağlanmış olur. Gerçekleştirilen işlemlerle ilgili kayıtlar muhafaza edilir.

İtiraz, şikâyet ve öneri ilgili toplanan bilgi ve materyaller göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen değerlendirme sonucu başvuru sahibi tarafından uygun olarak değerlendirilmemesi durumunda başvuru sahibi tekrar itiraz etme hakkına sahiptir.

Sınav sonuçlarına yeniden itiraz edilmesi, belgenin askı alma talepleri, belgenin iptal talepleriyle ilgili gelen tüm başvurular başvuru konusuyla ilgili Belgelendirme Komitesine programlarla ilgili itirazlar, şikâyetler ve öneriler ilgili toplanan deliller ve bulgular değerlendirilmek üzere ilgili Program Komitesine iletilir.

Söz konusu komite mevcut veriler kapsamında değerlendirmesini yapar, gerektiğinde değerlendirmeye katkı sağlayacak ilave bilgileri ve/veya kayıtları talep edebilir. Komitenin değerlendirme sonucunda almış olduğu karar/kararlar komite tutanaklarına işlenir. Komitenin almış olduğu karar yasalara ve TSE mevzuatlarına uygun olması durumunda gerekli olan işlemler başlatılır.

Sınav görevlileri ve/veya sınav gözetmenlerinin gözetiminde gerçekleştirilen sınavlar esnasında katılımcılar bireysel veya grup olarak kopya çekmesi, sınavı sabote etmesi, sınav sorularının resmini çekmesi ve benzeri davranışlarla sınavın standartlara ve Belgelendirme programına uygun olarak gerçekleştirilmesini engellemesi durumunda; ilgili Belgelendirme komitesi katılımcıların tekrar belgelendirme başvurusu yapmasına karar verebilir. Komite tekrar başvuru tarihini ilgili mevzuat ve standartlarda belirlenen yasak süreleri göz önünde bulundurularak belirler.  Belirlenen tarihe kadar katılımcı veya katılımcıların başvuruları ile ilgili işlemler gerçekleştirilmez.

Komitenin almış olduğu karar veya kararlar PBM program sorumlusu tarafından itiraz, şikâyet ve öneri sahibine yazılı (eposta, resmi yazı, faks, vb.)  şekilde iletilir. İletilen karara yeniden itiraz edilmesi durumunda ilgili konu “İtiraz Şikâyet ve Uyuşmazlık Komitesine iletilir.

İtiraz Şikâyet ve Uyuşmazlık Komitesi kendisine gelene talepleri TSE-PR-009 İtiraz, Şikâyet ve Uyuşmazlık Değerlendirme Prosedürü, TSE Personel Belgelendirme Usul ve Esasları Yönergesi ve TSE Belgelendirme Yönergesine uygun olarak karar işlemlerini gerçekleştirir.

İtiraz Şikâyet ve Uyuşmazlık Komitesi tarafından alınmış olan karar itiraz ve şikayetle ilgili son karar Enstitümüz için nihai karar olarak kabul edilir. İtiraz Şikâyet ve Uyuşmazlık Komitesi tarafından alınan karar itiraz, şikâyet ve öneri sahibine yazılı (eposta, resmi yazı, faks, vb.)  şekilde iletilir.

TSE-PBM’ye gelen tüm itirazlar, şikâyetler ve öneriler için tarafsızlık ilkesi uygulanır. İtirazlar, şikâyetler ve önerilerle ilgili olarak ortaya çıkan uygunsuzluklar için uygulanabilir olması durumunda; uygun düzeltme ve/veya düzeltici faaliyet işlemleri başlatılır.  Düzeltici faaliyetler için;  TSE-PR-05 Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü uygulanır.

Gizlilik ve Tarafsızlığın Sağlanması

 TSE-PBM çalışan tüm personel ve komite üyeleri TSE-PR-11 Gizlilik ve Tarafsızlığın Sağlanması Prosedüründe tanımlanan kuralları uygulanır.

 İtiraz, Şikâyet ve Öneri Karar Bildirimi

İtiraz, şikâyet ve önerinin başvurusu PBM ulaştığı başvurunun değerlendirmeye alındığı bilgisi başvuru sahibine bildirilir. Yapılan itiraz, şikâyet ve öneri ile ilgili faaliyetler en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır. 30 gün içinde sonuçlandırılmaması durumunda başvuru sahibine neden bitirilmediği (ilerleme raporu hakkında) ile ilgili geri bildirim yapılır.

 İtirazların, Şikâyetlerin ve Önerilerin Geri Bildirimi

İtiraz, şikâyet ve öneri ile ilgili değerlendirmenin sonuçlanması durumunda alınan kararlar ve/veya uygulamalar hakkında itiraz, şikâyet ve öneri yapan kişiye bilgilendirme yapılır. İtiraz, şikâyet ve öneri sahibin memnuniyeti sağlanmaya çalışılır.

Belgelendirilmiş Kişi Hakkında Şikâyet Bildirimi

Belgelendirilmiş kişi veya kişiler hakkında yapılmış şikâyetler belgelendirme komitesi tarafından onaylanması durumunda, değerlendirmenin sonucu en geç 5 gün içinde ilgili kişiye yazılı (eposta, resmi yazı, faks, vb.) olarak bildirilir.

İletişim:

e-mail: PersonelBelgMud@tse.org.tr

İtiraz, şikâyet ve öneri başvurularında TSE açısından gizli kabul edilen materyaller (doküman, dosya, kayıt, sınav soruları) talep edilse dahi başvuru sahibiyle paylaşılmaz. 

Eski Siteye Dön