Ulaşım ve Lojistik Sistemleri

Ulaşım ve Lojistik Sistemleri

Kurumsal Hizmet Prensipleri ve Üst Yönetimin Beyanı için tıklayınız.

Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığı

Merkez Başkanlığımız çalışma faaliyetleri altında faal olarak sunulan hizmetler aşağıdaki Grup Başkanlıkları altında verilmiştir.

 

ARAÇ PROJE GRUP BAŞKANLIĞI:

- ARAÇ PROJE HİZMETLERİ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 23/12/2003 tarihinde yapılan protokolle Araçların İmal, Tadil ve Montajı (AİTM) Hakkında Yönetmelik kapsamındaki aşağıdaki hizmetler 15/02/2004 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır:

İthalat İçin Münferit Araç Uygunluk Belgesinin onaylanması

Tip onayı belgesi bulunmayan ithal araçlar incelenerek; Araçların İmal, Tadil, Montajı Hakkında Yönetmelik kapsamında İthalat İçin Münferit Araç Uygunluk Belgesi'nin onaylanması

Araç Seri Tadilat Tip Onayı Belgesi verilmesi

Araçların İmal, Tadil, Montajı Hakkında Yönetmelik'te belirtilen müsaade edilen tadilatlar kapsamında tadilatçı firmaların talebi üzerine üretim yeri ve prototip araç incelemesi neticesinde Seri Tadilat Tip Onayı Belgesi verilmesi 

Gümrüklerin denetimi altında bulunan ithal araçların kontrollerinin yapılarak "İthal Araç Uygunluk Yazısı" verilmesi
 
Başvuru sahibinin talebi üzerine; ithal araçlarla ilgili olarak araçların bulunduğu gümrük sahasına gidilerek araçların kontrolleri yapılmakta ve inceleme neticesinde ilgili gümrük müdürlüklerine ibraz edilmek üzere "İthal Araç Uygunluk Yazısı"nın verilmesi 

Hidrolik aksam içeren üst yapıların araçlara monte edilmesi tadilatını yapan firmaların Makine Emniyet Yönetmeliği'ne uygun olarak hazırladığı teknik dosyaların kabulü ve Teknik Dosya Uygunluk Yazısı verilmesi

Hidrolik aksam içeren üstyapıların araçlara monte edilmesi tadilatını yapan firmaların 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği'ne uygun olarak hazırladığı teknik dosyaların kabulü yapılmakta ve neticesinde firmalara "Teknik Dosya Uygunluk Yazısı"nın verilmesi 

İmalat için Münferit Araç Uygunluk Belgesinin onaylanması

İmalatçı firmaların talep etmesi halinde imal edilen araçlara Araçların İmal, Tadil, Montajı Hakkında Yönetmelik kapsamında İmalat İçin Münferit Araç Uygunluk Belgesi'nin onaylanması 

Karayolu Uygunluk için Münferit Araç Uygunluk Belgesinin onaylanması
 
Bedelsiz olarak veya teşvik yoluyla ithal edilen veya Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TASİŞ) tarafından satışa sunulan araçlar veya eski araçlar için; Araçların İmal, Tadil, Montajı Hakkında Yönetmelik kapsamında Karayolu Uygunluk İçin Münferit Araç Uygunluk Belgesi'nin onaylanması 

Tadilat için Münferit Araç Uygunluk Belgesi onayı

İmalatından sonra Araçların İmal, Tadil, Montajı Hakkında Yönetmelik'te belirtilen müsaade edilen tadilatlar kapsamında tadil edilen araçlara düzenlenen Tadilat İçin Münferit Araç Uygunluk Belgesi'nin onaylanması

 

ARAÇ TİP ONAY VE ULAŞIM BELGELENDİRME GRUP BAŞKANLIĞI:

- ARAÇ TİP ONAY HİZMETLERİ
Araç Tip Onay Hizmetleri Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından TSE'ye verilen hizmeti faaliyetlerini yürütmektedir.   
Bu faaliyetlerin yanında (WMI) tahsisi işlemleri ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapılan protokol sonrası alınan yetkilerle, 2007/46/AT Ek V, Ek XVII ve 2003/37 Ek II Bölüm B İlave 2 doğrultusunda tip onay uygunluk değerlendirme ve üretimin uygunluğu işlemleri yürütülmektedir.

 

- TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK HİZMETLERİ
Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) Ek A Kısım 6; Tehlikeli Malların Demiryolu İle  Taşınmasına İlişkin Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşma (RID) Ek A Kısım 6; Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Code) Kısım 6; Havayoluyla Tehlikeli Malların Güvenli Taşınması İçin Teknik Talimatlar (ICAO-TI) Kısım 6 ve Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Düzenlemeleri (IATA-DGR) Kısım 6 ve 10 'da yer alan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan paket, ambalaj, tank ve benzeri kapların (CSC Konvansiyonu kapsamına giren konteynerler hariç) onay, sertifikalandırma ve muayene işlemlerinin yapılması hususlarında hizmet vermektedir.

 

- BELGELENDİRME HİZMETLERİ
Belgelendirme Müdürlüğü, tüm araçlara ait belgelendirme ve muayene (ambulansların muayene işlemleri gibi) faaliyetlerini yürütmektedir.   
Bu faaliyetlerin yanında TSE/TSEK Belgelendirme, Eşdeğer Parça Belgelendirme ve Tip Onay Belgelendirmesi işlemleri yürütülmektedir.

 

ARAÇ KONTROL MERKEZİ İŞLETMELERİ GRUP BAŞKANLIĞI 

TSE son 5 yılda, ulaşım alanında ve otomotiv sektöründe taşıt ve yol güvenliğini ilgilendiren konularda, geniş ve giderek genişleyen bir hizmet portföyünde belgelendirme ve muayene hizmetleri vermektedir. Ulaşım ve otomotiv alanında tüm muayene hizmetlerini verebilmek amacı ile var olan yaygın ve yerleşik TSE birimleri aracılığı ile sunulan hizmetlerin ülkemiz çapında sunulabilmesi amacı ile TSE bünyesinde yürütülmekte olan Araç Kontrol Merkezi Projesi, sektörün ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir.

TSE teknik uzmanlarımızca yürütülecek araç kontrol faaliyetlerinin AKM binamız bulunan 4 ilde (Bursa, Manisa, Konya ve Adana) TSE AKM hizmet binalarında, diğer illerde ise ihale usulü belirlenen işletmeciler aracılığı ile hizmet verilmesi esasına dayanan bir model geliştirilmiştir.

İhaleleri kazanan ve sözleşme imzalayan işletmecilerimiz 40 ilde (toplam 44 ilde araç yoğunluğunun %75’ine ulaşılmaktadır) mevcuttur.

Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkez Başkanlığına bağlı Araç Kontrol Merkezleri İşletmeleri Grup Başkanlığı; AKM işletmelerinin sevk ve idaresini koordine etmektedir. Grup Başkanlığının devam etmekte olan faaliyetleri arasında aşağıdaki kalemler mevcuttur:

  • Konya, Bursa, Manisa, Adana AKM Referans ve Eğitim Merkezleri: Konya-Konya İl Koordinatörlüğü, Manisa-Ege Bölge Koordinatörlüğü, Bursa-Bursa İl Koordinatörlüğü tarafından teslim alınmış olup, Adana için Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca takip devam etmektedir.
  • 40 ilde ihaleyi kazanan ve sözleşme imzalayan işletmeler için hizmete alınma süreci devam etmektedir.
  • İşletmecilerin mevcut olmadığı 37 il için yeni ihale süreci: İlk ihaleyi kazanan ve sözleşme imzalanan 40 ilde AKM’lerin işletmeye başlaması süreci ile birlikte ortaya çıkacak geri bildirimler sonrasında; teknik ve idari şartnameler değerlendirilecek ve süreç başlatılacaktır.
Eski Siteye Dön