Enstitümüzde Dış İnceleme Elemanı Çalıştırılmasına İlişkin Duyuru

27.02. 2012

18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun 10/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Belirli süreli, geçici nitelikte ve özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde yurt içinde ve yurt dışında Enstitü dışından inceleme elemanı görevlendirilebilir.” hükmü uyarınca, 02/02/2012 tarihli ve XVIII/27-237 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Standartları Enstitüsü Dış İnceleme Elemanları Yönergesinde; Türk Standartları Enstitüsünce yurt içinde ve yurt dışında yürütülecek belirli süreli, geçici nitelikte ve özel uzmanlık gerektiren işlerde Enstitü dışından inceleme elemanı görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.


    Söz konusu Yönerge ile; 


          - Türk Standartları Enstitüsünce yurt içinde ve yurt dışında yürütülecek belirli süreli, geçici nitelikte ve özel uzmanlık gerektiren iş ve işlemlerde görevlendirilmek üzere, Enstitü dışından belirlenecek kişilerden bir inceleme elemanları havuzu oluşturulmasına,


       - Enstitümüz ile inceleme elemanı arasında “Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı Kısmi Süreli İş Sözleşmesi” imzalanmasına,


karar verilmiştir.


 Bu çerçevede, Enstitümüzün yukarıda belirtilen işlerinde görevlendirilmek üzere bir “Dış İnceleme Elemanları Havuzu” oluşturulacak olup bu kapsamda görevlendirilmesi uygun görülen kişiler söz konusu havuza dahil edilecek ve kendileri ile  “Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı Kısmi Süreli İş Sözleşmesi” imzalanacaktır.


Herbir birim için ayrı ayrı düzenlenen ve aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan kişilerin başvuruda bulunacağı birime ait Başvuru formunu ve İş Sözleşmesi’ni (Sözleşmenin Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi, Ücret(Brüt), Yapılacak İşin Konusu, Deneme Süresi, Çalışma Süresi ve 1.3,  4.3,  4.4  maddeleri enstitü tarafından doldurulacaktır.)  doldurup imzalayarak istenen belgelerle birlikte elden veya posta (Türk Standartları Enstitüsü, Necatibey Caddesi No:112 Bakanlıklar/ANKARA) yoluyla Enstitümüze başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular, Islak imzalı form ve evraklar sonradan gönderilmek şartıyla elektronik posta (ikdb@tse.org.tr) yoluyla da yapılabilir.


                  İlgilenenlere duyurulur.
 

1- Muayene Gözetim  Merkezi Başkanlığı

2- ) Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığı 

3- Belgelendirme Merkezi Başkanlığı

4-Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

5-Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı